Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Προτάσεις για την σύνταξη και λήψη απόφασης για τον ‘’Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου "

fek661-2011=ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

προτυπος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΔΗΜΟΣ Β.Β.Β.=ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (8ος 2015)
 
 
 
 
 
 
 
rikipvvv@gmail.com                                                                       Βούλα  24/7/2015     

                                                                                    Αριθμ. Πρωτοκ. : 061 / 2015          

                                                                                     Π Ρ Ο Σ :

                                                               κα. Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου

                                                               Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

                                                                 Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                 Γραφείο  Δημάρχου                                      

                                                                  κο. Γενικό Γραμματέα

    
          ΘΕΜΑ : Προτάσεις για την σύνταξη  και λήψη απόφασης για τον ‘’Κανονισμό 
                         λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του   Δήμου Βάρης Βούλας
                         Βουλιαγμένης’’

 
    Σας καταθέτουμε, με το παρόν έγγραφο,  τις προτάσεις μας για τον υπό ψήφιση  ‘’Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  του   Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης’’ .

     Η πρώτη (Α) σειρά προτάσεων αφορά την συμπλήρωση του σε σημεία και θέματα για την εναρμόνιση του  με τον ‘’Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου’’  ΦΕΚ 661 Β 2011.   Η δεύτερη (Β) σειρά προτάσεων αφορά την συμπλήρωση του σε σημεία και θέματα που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην διεύρυνση της Δημοκρατικής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας και την ουσιαστικότερη και πιο ενεργή συμμετοχή όλων των Αιρετών στα αυξημένα και πολύπλευρα καθήκοντα τους, που απορρέουν από την νομοθεσία αλλά και τις ανάγκες των πολιτών.

 

      Α. Συμπλήρωση για εναρμόνιση με τον ‘’Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας                         

           Δημοτικού  Συμβουλίου’’

 

Άρθρο 1ο :  να συμπληρωθεί « το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών»

 

 Άρθρο 3ο – παρ. 8 :  να αντικατασταθεί το «Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης» , με το             

                                       προβλεπόμενο  « Δημοτικός σύμβουλος»  
                                        

Άρθρο 8ο – παρ. 3 :  να συμπληρωθεί «Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του

                                     Προέδρου  και του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Άρθρο 13ο – παρ. 4 :  :  να συμπληρωθεί «Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

                                        πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των 

                               δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα    
                               τα στοιχεία που το συνοδεύουν».


 ----------------------------

Β.  Συμπλήρωση για διεύρυνση Δημοκρατικής συμμετοχής – ουσιαστική διευκόλυνση των   

      Δημοτικών  Συμβούλων  στο έργο τους.

 

Άρθρο 3ο – παρ. 7 :  : να αντικατασταθεί το πλήρεις ημέρες, με το εργάσιμες .                                     

                                      «Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3)  

                                        τουλάχιστον εργάσιμες  ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη 

                                        συνεδρίαση και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου».

 
Άρθρο 4ο :

·       Να καθοριστούν επιπλέον :

1. Στην αρχή κάθε αυτοδιοικητικής περιόδου, σε  κανονική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου , από τις πρώτες που θα συγκληθούν μετά την σύσταση του, να υπάρξουν προγραμματικές δηλώσεις – δεσμεύσεις της νέας δημοτικής αρχής, ώστε να συζητηθεί η  πολιτική και οι προτεραιότητες που θα ακολουθήσει ο δήμος σε κάθε τομέα.

 

2.  Σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο δίνεται η δυνατότητα να θέτουν θέματα οι πολίτες ή οι σύλλογοι ,στην αρχή κάθε συνεδρίασης , με μέγιστο αριθμό τις 5 τρίλεπτες παρεμβάσεις .

Το Δ.Σ. θα αποφασίζει για  την συζήτηση ή όχι των θεμάτων που τίθενται . Σε κάθε περίπτωση τα θέματα θα επιλύονται είτε με παρέμβαση του  Δ.Σ. , είτε με εντολή Δημάρχου από τις υπηρεσίες εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

 

3. Θέματα προς συζήτηση τα οποία δεν έχουν εισηγητικό ή τα  αναφερόμενα συνημμένα συνοδευτικά έγραφα διαθέσιμα κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της πρόσκλησης προς τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, αποσύρονται και συζητούνται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, με όλα τα δεδομένα .

Η τήρηση της διάταξης είναι ευθύνη του προεδρείου του  Δημοτικού συμβουλίου.


4. Θέματα που το προεδρείο του  Δημοτικού συμβουλίου ή η διοίκηση ή σύμβουλος επικεφαλής  Δημοτικής παράταξης, υποβάλλει σαν έκτακτα, οφείλει να διανέμει άμεσα προ της συζήτησης το εισηγητικό και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και να αποφασίζεται μαζί με την αναγκαιότητα για την συζήτηση σαν κατεπείγον θέμα και ο ολιγόλεπτος χρόνος μελέτης των Δημοτικών συμβούλων, αυτός ορίζεται από 5 λεπτά έως 15 λεπτά το μέγιστο.   


·         Σε όλα τα σημεία που προβλέπεται η τοποθέτηση του Δημάρχου, αυτή να καθοριστεί να είναι ίση με αυτή των επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων, δηλαδή 5 λεπτά για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, απάντηση και 3 λεπτά για δευτερολογία και κλείσιμο.


·         Να ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό χρονόμετρο για την διασφάλιση και τήρηση των οριζόμενων χρόνων τοποθέτησης των ομιλητών.

 
Άρθρο 7ο – παρ. 5 :  Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, ορίζεται ότι είναι  

                                    αναγκαία προϋπόθεση η παρουσία μελών του Δημοτικού συμβουλίου  από 
 
                                      το ήμισυ του συνόλου των  εκπροσωπούμενων Δημοτικών παρατάξεων,  

                                      για     την    διασφάλιση της ευρύτερης   δυνατής εκπροσώπησης.

                                     

Άρθρο 10ο – παρ. 7 :  : να αντικατασταθεί το μία ημέρα , με το τρείς (3) εργάσιμες .

                                        «Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση,             

                                         τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση του      

                                         Δημοτικού  Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων

                                         που αφορούν  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.»

 

                                                                                          ΒΟΥΛΑ  24 / 07 / 2015

 
                                                                                             Ματόπουλος θάνος

 

 

 

.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου