Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Θέσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. σχετικά με το υπό Διαβούλευση «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Β.Β.Β.2015 – 2019 / Α’ φάση Στρατηγικός σχεδιασμός»

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Β.Β.Β. : 38411/ 4.9.2015
                                


                                           Βούλα  4/9/2015     


 blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                       Αριθμ. Πρωτοκ. : 069 / 2015    

 Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                     
 Facebook : www.facebook.com/rikipvvv 
     
                                                                    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ
                                     ΠΡΟΣ
                                                                     Κα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                           Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
                                                Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
                       Κο Δήμαρχο
                                                                Γρ. Προγραμματισμού & Οργάνωσης    
 

Θέμα:  Θέσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. σχετικά με το υπό Διαβούλευση «Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα   
            του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 2015 – 2019 / Α’ φάση Στρατηγικός σχεδιασμός».

              Σχετ.: Το υπ’αρ.πρωτ. 32794/24.7.2015 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

     Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β., αποδεχόμενη και χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής
για διεύρυνση της προβλεπόμενης Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  του  Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 2015 – 2019 / Α’ φάση Στρατηγικός σχεδιασμός, με τη συμμετοχή και των Δημοτικών παρατάξεων, σας αποστέλλει τις θέσεις της. 

Λόγω της απουσίας του επικεφαλής της  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β., από τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της ΡΙ.ΚΙ.Π  Β.Β.Β.  που οφείλεται στην προγραμματισμένη θερινή άδεια
από 25/7/2015 – 15/8/2015  και  έχει κοινοποιηθεί με το έγγραφο 058/15.7.2015 της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β., η αποστολή των θέσεων μας κατατίθεται με καθυστέρηση 15 ημερών.
 
       Πρόλογος 
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114 2006) προβλέπεται µε τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ', στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των Δήμων, η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επίσης υπάρχει η ανάλογη πρόβλεψη και στο άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Επιπρόσθετα, µε την Υπουργική Απόφαση 41179 /23.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2970 2014 - ΑΔΑ Ω2ΛΒΝ-Σ4Α) καθορίστηκε το «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) Α’ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014- 2019»
                 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Ø  Το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί συλλογικό προϊόν που προκύπτει από τη συνεργασία των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων, των αιρετών του δήμου και τοπικής κοινωνίας
Ø  Οι γενικοί σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου και η ενίσχυση των συνεργασιών του, σε εναρμόνιση με εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και κατευθύνσεις

Ø  Η έμφαση δίνεται στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, στο όραμα και στη στρατηγική

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιμερίζεται σε δύο φάσεις.
1.   ΣΤΗ ΦΑΣΗ Α’ που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό  και
2.  ΣΤΗ ΦΑΣΗ Β’ που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.
 
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου, πρέπει να αποτελέσει ένα εργαλείο ανάπτυξης και προγραμματισμού για το σύνολο των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του Δήμου.                                       Οι παράμετροι πάνω στους οποίους βασίζεται είναι:
1. Οι επιλογές της Δημοτικής Αρχής, ως πλαίσιο αναφοράς και δεσμεύσεων προς τους πολίτες.
2. Τα δημογραφικά και κοινωνικά δεδομένα του Δήμου.
3. Αναπτύξει ουσιαστικούς θεσμούς τοπικής δημοκρατίας
4. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα, με ειδική προτεραιότητα στα θέματα:
•Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης,
•Ενίσχυσης ή και ανακούφισης του οικογενειακού προϋπολογισμού,
•Εξυπηρέτησης των αναγκών της καθημερινότητας του πολίτη. 5
5. Η  καταγραφή αρχικά  με σκοπό την  προστασία και ανάδειξη σαν συγκριτικού πλεονεκτήματος.
•Του φυσικού περιβάλλοντος
•Του αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 6. Ο προγραμματισμός και εναρμονισμός με τις προβλέψεις της Κεντρικής  Διοίκησης, όπως αποτυπώνονται στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014 – 2020).
7.  Ανασυγκροτήσει τον Δήμο διατηρώντας και διευρύνοντας τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του, την ενίσχυση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του και των υποδομών του, το τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του.

   Ο Καλλικρατικός Δήμος μας, η ένωση των τριών  πόλεων, αλλάζει και υποβαθμίζεται  καθημερινά λόγω της οικονομικής και  ανθρωπιστικής κρίσης,  απόρροια των νεοφιλελεύθερων και μνημονιακών πολιτικών .
    Οι πόλεις μας βρίσκονται σε διαρκή  κρίση και σε μεταβατική περίοδο, που τις προτεραιότητες καθορίζουν πλέον τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας και φτωχοποίησης , η υποβάθμιση της εμπορικής ζωής, οι προκλήσεις της άκρατης εμπορευματοποίησης της Δημόσιας περιουσίας  και ο επικείμενος μητροπολιτικός σχεδιασμός για  την παραλιακή ζώνη.
    Ο Δήμος, καλείται να ισορροπήσει τη σχέση πολίτη και τόπου, στο κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον μιας ιδιαίτερα προικισμένης περιοχής σε μια περιφέρεια και μια χώρα που διεκδικεί την αναγέννησή της.

     Η υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου πρέπει πρώτα απ’ όλα να:
α) Αντιμετωπίσει τα οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα επιβίωσης και αποκλεισμού όλο και μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, με αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών, την επέκτασή τους, την ανάπτυξη δικτύων και δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και τη διασύνδεση – δικτύωση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
β) Επιδιώξει τον αειφόρο σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη με ένα πλέγμα παρεμβάσεων, ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη του Σαρωνικού.
γ) Αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, τη λειτουργία της ως πολιτιστικού – τουριστικού και ενδοπεριφερειακού πόλου (παραλιακή ζώνη, όρος Υμηττού, αρχαιολογικοί χώροι, λίμνη Βουλιαγμένης και Φασκομηλιά ) και την προσέλκυση επισκεπτών.
δ) Αναπτύξει ουσιαστικούς θεσμούς τοπικής δημοκρατίας και πολιτικές συμμετοχής
ε) Ανασυγκροτήσει το Δήμο διατηρώντας και διευρύνοντας το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του, την ενίσχυση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του και των υποδομών του, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του. 

 
ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 - 2019
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 
Ά ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
             
 
                   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΘΕΣΕΩΝ   ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. -  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 


ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ                       Α. Ποιά θεωρείτε πως είναι τα κρισιμότερα ζητήματα για την τοπική ανάπτυξη του Δήμου;

1

Η καθολική στήριξη των κοινωνικών δομών και η δημιουργία αξιόπιστων αλληλέγγυων δομών Να δημιουργήσουμε μια ανθρώπινη πόλη με κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και διαφάνεια .

Ενίσχυση της Κοινωνικής αλληλεγγύης , σε επίπεδο Δήμου με προτεραιότητα  κοινωνική μέριμνα. 

 

2

Οι σχολικές, πολιτιστικές, αθλητικές, αναπτυξιακές υποδομές και δράσεις 

 

3

Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών και διαχείριση της καθημερινότητας ως έκφραση σεβασμού και ως κρίσιμο στοιχείο για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευημερίας. 

 

4

Η ανάκτηση, απελευθέρωση, ελεύθερη πρόσβαση  και τελικά η  λειτουργική- αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου .

 

5

Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών και διαχείριση της καθημερινότητας ως έκφραση σεβασμού και ως κρίσιμο στοιχείο για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευημερίας. 

 

6

Η εκπόνηση και άμεση εφαρμογή τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων , με εξάλειψη των κοστοβόρων  ουτοπικών σχεδίων και εφαρμογή άμεσων λύσεων με ξεκάθαρο περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.

 

7

Η  αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

8

Η ολοκλήρωση των Γ.Π.Σ και εντάξεων στο σχέδιο πόλης, με βάση τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και την φυσιογνωμία του Δήμου.

 

9

Η αναβάθμιση της συγκοινωνιακής πρόσβασης και η τακτική διασύνδεση  με κομβικά σημεία.

Να μελετηθεί η δημιουργία Δημοτικής ή διαδημοτικής συγκοινωνίας.

 

10

Η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την συμμετοχή τους σε όλο το εύρος της λειτουργίας του Δήμου, με την δημιουργία ανοικτών συνελεύσεων γειτονιάς οι οποίες θα αποφασίζουν και θα συμμετέχουν με τα πρότυπα της άμεσης συμμετοχικής δημοκρατίας.

 

 

Β. Ποιά θεωρείται πως είναι τα κρισιμότερα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου (ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, κτιριακές υποδομές, οργάνωση, διαδικασίες λειτουργίας, επικοινωνία με τους δημότες, εξυπηρέτηση δημοτών, κλπ.);

 

1

Ανοιχτή, δίκαιη και συμμετοχική διοίκηση σε κάθε πολίτη.  Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.

 

2

Η  αξιοποίηση και συνεχής επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου, με ταυτόχρονη χρήση σύγχρονων μεθόδων, για την εξυπηρέτηση των πολιτών .  Επανασχεδιασμός δομών και διοικητικών πρακτικών  και απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου, με σκοπό την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.  

 

3

Η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίες προβλέπονται και στον  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 2010)«Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 

4

Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών.

Η δυνατότητα πρόσβασης στις όλες τις Δημοτικές υπηρεσίες και δομές ατόμων ΑΜΕΑ.

Η προμήθεια όλου του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

5

Αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων εφαρμογών του Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) – με επέκταση σε τομείς τοπικού ενδιαφέροντος  και ενσωμάτωση πεδίου προβολής των τοπικών επιχειρήσεων.


Η ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του Δήμου, σε εμφανές σημείο και η δυνατότητα εύκολης χρήσης της παραπομπής από επιχειρήσεις .


 

6

Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης των υφιστάμενων συστημάτων και υπηρεσιών.


7

Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια.

8

Διεύρυνση της επικοινωνίας με  φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες, κινήσεις πολιτών, ομάδες εθελοντών και πολίτες, με την δημιουργία αρχείου με τα mails τους, το οποίο θα επιτρέψει την διαβούλευση - ανταλλαγή  απόψεων σε θέματα τα οποία τους αφορούν άμεσα.

 

9

Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης και Απόδοσης.  Αξιολόγηση των δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και κατάρτιση νέων ΟΕΥ , που θα εξυπηρετούν με επάρκεια τις ανάγκες και των των πόλεων μας.  Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

 

10

Προώθηση διαδημοτικών και διαβαθμικών συνεργασιών με σκοπό την διεύρυνση των πολιτικών επίλυσης των κοινών και χρονιζόντων θεμάτων των τοπικών κοινωνιών, με βιώσιμους  και αειφόρους μεθόδους και με επαύξηση των ωφελειών σε οικονομίες κλίμακας.

 

 

Γ. Για κάθε έναν από τους τέσσερις θεματικούς άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ποιές θεωρείτε πως πρέπει να είναι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες- στρατηγικοί στόχοι του Δήμου για την περίοδο 2015 – 2019

 

Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

1.     Αναπλάσεις Περιοχών, Πλατειών ,Παιδικών Χαρών και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων με σκοπό την χρήση  τους σαν σημεία κοινωνικής συνάντησης και αναφοράς.

 

2.     Για τις ελεύθερες παραλίες της Βούλας και όσες η πολιτεία δεν μεριμνά για την προσβασιμότητα και προστασία τους, ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την  απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο, με ταυτόχρονη ανάληψη κι υλοποίηση παρεμβάσεων που θα  διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, την προστασία των παραλιών και την καθαριότητα τους. Τελικά να διεκδικηθεί η παραχώρηση χρήσης στον Δήμο όλων των παραλιών και αυτές των νησίδων μας.  Διαμόρφωση διαδημοτικού αυτοδιοικητικού πλαισίου διεκδίκησης για την προστασία - ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου’

  

3.     ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

  Να μην μειωθεί ούτε κατ' ελάχιστο το ισοζύγιο πρασίνου.

Ο  Σ.Π.Α.Υ.  να στηριχτεί στο έργο του και σε συνεργασία και κοινές παραδοχές με την       

Γεν.Γραμ. Πολιτικής Προστασίας-Πυροσβεστική υπηρεσία – Δασαρχείο και με τους πολίτες

να συμμετέχουν να  διαμορφώσουν το πλαίσιο της αναγκαίας συστράτευσης για την

ανάδειξη και προστασία του συνόλου του ορεινού όγκου του Υμηττού.

   Διαμόρφωση διαδημοτικού αυτοδιοικητικού πλαισίου διεκδίκησης για την προστασία - 

   ανάπτυξη του  φυσικού οικοσυστήματος του  Υμηττού, με πολιτικές που υποστηρίζουν

   την ελεύθερη πρόσβαση,  προς  όφελος των τοπικών κοινωνιών.

   Μελέτη  χωροθέτησης προβλεπόμενων χρήσεων που έχει ανάγκη ο Δήμος, για την προστασία  

   και ανάδειξη του ορεινού όγκου σαν τόπο υπερτοπικής φυσιολατρικής αναψυχής 

   από τους πολίτες.

   Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για τα έργα υποδομής και περιβαλλοντικής προστασίας.

 

4.     Έλεγχος και αντιμετώπιση των παραγόντων που επιβαρύνουν το περιβάλλον (καθαρότητα υδάτων ακτών κολύμβησης, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση).

      Διεκδίκηση από την Γενική  Γραμματεία Υδάτων επαναφοράς στο προηγούμενο δίκτυο σημείο

      δειγματοληψίας της καθαριότητας των ακτών κολύμβησης, σαν περισσότερο ασφαλές.

 

5.      Αναδιάρθρωση καθαριότητας με βάση το διαχωρισμό στην πηγή, την ανάκτηση και την 

          ανακύκλωση. Βελτίωση της καθαριότητας της πόλης και της διαχείρισης των αιτημάτων –

          παραπόνων πολιτών.

         Αποτροπή κατασκευής των φαραωνικών εργοστασίων καύσης τελικά ‘’σύμμεικτων’’ και     

         εφαρμογή  Τοπικού  Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων .

         Αναδιάρθρωση καθαριότητας με βάση το διαχωρισμό στην πηγή, την ανάκτηση και την    

         πλήρη ανακύκλωση .

         Ευαισθητοποίηση ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης.

 

6.     Καταγραφή, έλεγχος, τακτική συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος απορροής      

        ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης.  Οριοθέτηση των υδατορεμάτων.

 

7.   Βελτίωση προσπελασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων - Υλοποίηση έργων οδοποιίας σε όλο τον 

Δήμο, με προτεραιότητα στις περιοχές που υστερούν.

Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των ΑμεΑ , στις δημόσιες υπηρεσίες, στους      

Δημόσιους  κοινόχρηστους χώρους, στους χώρους αναψυχής κλπ.

Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ  μέσω της

ανάπτυξης  δικτύου πεζοδρόμων, αναβίωσης των ποδηλατοδρόμων και διεκδίκησης

αναβάθμισης της Δημόσιας   Συγκοινωνίας .

Δημιουργία αναγκαίων υποδομών στάθμευσης στους  βασικούς κεντρικούς πόλους κάθε πόλης

με  Δημοτικούς χώρους στάθμευσης ή ελεγχόμενη στάθμευση.

Οι υπάρχοντες χώροι στάθμευσης που εξυπηρετούν τους πολίτες να σημανθούν κατάλληλα και

να  πάψουν να είναι παραμάγαζο των κοντινών επιχειρήσεων.

 

8.     Προστασία και αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων με τις υποδείξεις και την συνεργασία φιλοζωικών   εταιρειών. Η επικοινωνία με τους συνοδούς δεσποζόμενων ζώων, μέσω εντύπων σε κτηνιατρεία και καταστήματα ειδών ζώων, για την δημόσια συμβίωση των ζώων με τους πολίτες στους κοινόχρηστους χώρους.

 

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

1.     Ενίσχυση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των δομών της, ολοκλήρωση υποδομών και βελτίωση του επιπέδου παροχής.

 

2.     Ανάπτυξη δομών - υπηρεσιών – δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

      Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για άστεγους, θύματα ενδοοικογενειακής βίας -  δράσεων  

      υποστήριξης  κακοποιημένων γυναικών.

      Ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης δημοτών

      Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

3.     Αναβάθμιση των βρεφικών και παιδικών δομών και διεύρυνση σε όλες τις Δημοτικές ενότητες.

   Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υπαρχόντων δομών και υποδομών για ΑμεΑ.

        Δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης γονέων και μονογονεικών οικογενειών.

        Διεύρυνση και στήριξη των ΚΔΑΠ, με ανάληψη του κόστους από τον προϋπολογισμό του  

        Δήμου.

        Στήριξη του έργου και του σκοπού των παιδικών χωριών SOS, αλλά και του Εκκλησιαστικού 

        ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης (που κινδυνεύει από την επενδυτική μανία).

        Η διευρυμένη στήριξη στο έργο του ΚΑΑΠ Βούλας (ΠΙΚΠΑ).

 

4.     Δημιουργία και στήριξη Κοινωνικού Ιατρείου, φαρμακείου, με τα ήδη επιτυχημένα πρότυπα γειτονικών Δήμων (Μ.Κ.Ι.Ελληνικού).   Ενίσχυση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.

      Ανάπτυξη διαδημοτικών και κοινωνικών συνεργασιών για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας και πρόνοιας στη Νότια & Ανατολική Αθήνα, με σκοπό την στήριξη και αναβάθμιση του έργου του   περιφερειακού  νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ  ΒΟΥΛΑΣ, αλλά και του Κέντρου Υγείας Βάρης.

 

5.     Οι άνεργοι και οι κοινωνικά κια οικονομικά ασθενέστερες ομάδες Δημοτών να τύχουν στήριξης με την απαλλαγή τους από τα Δημοτικά τέλη και φόρους με  κριτήρια  τα οποία δεν εξαιρούν την πλειονότητα τους.

6.     Αναβάθμιση δομών και υποδομών για άτομα τρίτης ηλικίας με στήριξη των δομών ΚΑΠΗ , βοήθεια στο σπίτι  και δημιουργία  Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)


 


7.  Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα ενδοσχολικής βίας, ρατσισμού, φασισμού, ισότητας  των φύλων με ιδιαίτερη στόχευση στη νεολαία.

     

8.  Αντιμετώπιση των προβλημάτων της «σχολικής στέγης», ώστε οι μαθητές να απολαμβάνουν την εκπαίδευση  σε σύγχρονα διδακτήρια.

      Επαναπρόσληψη σχολικών φυλάκων και καθαριστριών, επέκταση του θεσμού των σχολικών τροχονόμων όπου  απαιτείται.

 

9.  Κατασκευή και αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών, με κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

10.        Υποστήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της ερασιτεχνικής δημιουργίας

         Ενίσχυση πολιτιστικών προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικών φορέων.

         Ενίσχυση δράσεων πολιτιστικών φορέων/

 

11. Δημιουργία επαρκών και σύγχρονων υποδομών μαζικού λαϊκού αθλητισμού

        Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών δομών και υπηρεσιών

        Βελτίωση καθαριότητας και συντήρησης και πιστοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων

        Ενίσχυση δράσεων αθλητικών φορέων

 

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

 

1.    Προβολή του Δήμου και των συγκριτικών στοιχείων που τον καθιστούν προορισμό ποιοτικού τρόπου αναψυχής, παράκτια ζώνη & ορεινοί όγκοι. Η χρήση σύγχρονων μεθόδων προβολής μέσω διαδικτύου και διαδραστικών δυναμικών μοντέλων, της ευρύτερης περιοχής και των τοπικών αξιοθέατων και σημείων  ενδιαφέροντος , με ταυτόχρονη κατάδειξη  των τοπικών επιχειρήσεων.

 

2.    Να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη πόλη βασισμένη στις αρχές της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενεές.

 

3.    Συμβουλευτική στήριξη επιχειρήσεων  και προώθηση και προβολή των τοπικών επιχειρήσεων με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων.

 

4.    Στήριξη του επαγγελματικού κόσμου με κοινωνικά δίκαιη πολιτική τελών και  αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (καθαριότητας κ.λ.π..). Στα πλαίσια της στήριξης της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας να προβλεφτεί η απαλαγή των όλων των Δημοτικών τελών και φόρων τουλάχιστον για την πρώτη τριετία λειτουργίας τους. 

 

5.    Δημιουργία δημοτικής δομής καταγραφής και παροχής συμβουλών σε  ανέργους σε συνεργασία με ΟΑΕΔ  και τοπικές επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.

     Η εφαρμογή δομών και πολιτικών στήριξης των εργαζομένων γονέων.

 

6.    Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση, σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς,  επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς.

     

Άξονας 4 : Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

 

1.    Η διεύρυνση της διαφάνειας και της δημοκρατικής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας σε όλο το εύρος της  Δημοτικής δομής .

 

2.    Η πλήρης στελέχωση με προσωπικό, με βάση τις πραγματικές και καταγεγραμμένες  ανάγκες ανά υπηρεσία για την άρτια λειτουργία των δομών του Δήμου.

 

3.    Η χρήση σύγχρονων μεθόδων διακυβέρνησης για την αποτελεσματική καταπολέμηση της γραφειοκρατίας  και της αναποτελεσματικότητας.

      

4.    Τον εντοπισμό καθώς και την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου σε μόνιμη βάση, με αναζήτηση αναγκαίων συναινέσεων και  στήριξης των εμπλεκόμενων στελεχών των υπηρεσιών.

 

5.    Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών.

       Η δυνατότητα πρόσβασης στις όλες τις Δημοτικές υπηρεσίες και δομές ατόμων ΑΜΕΑ.

 

6.    Η ιστοσελίδα του Δήμου να είναι σημείο ουσιαστικής ενημέρωσης και ανάδειξης όλων των θεμάτων δημοτικού και Περιφερειακού  ενδιαφέροντος.

 

7.    Η εφαρμογή και ενσωμάτωση εφαρμογών ηλεκτρονικής αδιάβλητης ψηφοφορίας-δημοψηφισμάτων σε καίρια ζητήματα και καταγραφής της γνώμης των δημοτών-κατοίκων. Η δυνατότητα των πολιτών-δημοτών να συμμετέχουν στην κατάρτιση συμμετοχικού προϋπολογισμού.

 

 

Δ. Για κάθε έναν από τους τέσσερις θεματικούς άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ποιά

θεωρείτε πως πρέπει να είναι τα σημαντικότερα έργα - έργα σημαίες - που θα πρέπει να υλοποιηθούν

από το Δήμο την περίοδο 2015 – 2019;

 

 

Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

1.    Απελευθέρωση και ελεύθερη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο, με ταυτόχρονη χρήση για την βιώσιμη και αειφόρο προστασία και ανάπτυξη κοινά αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών.

Αρχικά με την παραχώρηση πολυετούς δικαιώματος χρήσης των παραλιακών χώρων του π. κάμπινγκ Βούλας – της κλειστής Β’ πλαζ Βούλας – της ανατολικής παραλίας Βάρκιζας, με την διασφάλιση από τον Δήμο της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών και προστασίας ανάδειξης των χώρων, μετά από  διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς του Δήμου.   

 

2.    Όμοια για τους ορεινούς όγκους, με πρώτιστο μέλημα την προστασία η ελεύθερη πρόσβαση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στις ομορφιές τους. Αφορά το Υμηττό την Φασκομηλιά και το λόφο Μπαράκου, που μπορούν να γίνουν πνεύμονες αναψυχής και περιπάτου με ανάπτυξη διαδρομών.

 

3.    Η συνεχής διεύρυνση της ορθολογικής διαχείρισης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, με τα ευρωπαϊκά και εθνικά  πρότυπα και το εγκεκριμένο εθνικό – περιφερειακό και τοπικό σχέδιο δράσης για την  μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους.

Η διαδημοτική συνεργασία είναι μια απαραίτητη παράμετρος για το εξορθολογισμό του νέου μοντέλου.

Άμεση χωροθέτηση του πράσινου σημείου για την έναρξη της εφαρμογής του τοπικού σχεδίου δράσης για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου.

 

4.    Δράσεις, έργα  και ανάληψη ευθύνης για την προστασία, ανάδειξη, καθαρισμό και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε  όλους τους Δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβάνοντας τις παραλίες και τους ορεινούς όγκους.

 

5.    Η καταγραφή και οριοθέτηση των υδατορεμάτων σε όλο το εύρος του Δήμου.

      Η καταγραφή και αξιολόγηση - τακτική συντήρηση   όλου του δικτύου όμβριων υδάτων και του   

      δικτύου    αποχέτευσης.

      

6.    Καταγραφή και άμεση επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής  των δημοτών.\]

 

 

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

1.     Δημιουργία κοινωνικών δομών που ήδη έχουν καταξιωθεί στην συνείδηση των πολιτών σαν αξιόπιστες και αποτελεσματικές. Ηλεκτρονική αχρήματη τράπεζα χρόνου – κοινωνική ενισχυτική διδασκαλία με την συνδρομή των φυσικών δάσκαλων με προσφορά μέσω των ομοσπονδιών τους και   στο φυσικό χώρο παιδείας, στο Δημόσιο σχολείο, με συνεργασία με το σύλλογο Διδασκόντων. – τακτική λειτουργία αγοράς ελληνικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες – πλήρες κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο.

 

2.     Η μελέτη και κατασκευή όλων των καταγεγραμμένων αναγκών σε δομές παιδικής μέριμνας και   

       παιδειας. Το 3ο Γυμνάσιο Λύκειο Βούλας – το 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας – νέος παιδικός

        / βρεφονηπιακός  σταθμός στην Βούλα – νέος παιδικός/  βρεφονηπιακός σταθμός στην  

      Βουλιαγμένη – 2ο Λύκειο Βάρης – κατασκευή νέου κτηρίου του ΕΠΑΛ  Βάρης.

 

3.    Η πλήρης αναβάθμιση των υποδομών του Πνευματικού κέντρου Βούλας – του Πολυχώρου (γυάλινο) Βάρκιζας.  Η εξασφάλιση του χώρου και η εκπόνηση μελέτης και κατασκευής του νέου πολιτιστικού πολυχώρου στην Βάρη. Η δημιουργία δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης.

 

4.    Η ίδρυση Δημοτικού κινηματογράφου.  Μελέτη και άμεση υλοποίηση κινηματογραφικής λέσχης στον πολυχώρο της «ΙΩΝΙΑ», με τακτικές εβδομαδιαίες προβολές.

      Μελέτη και προγραμματισμός για την δημιουργία θερινού κινηματογράφου στον διεκδικούμενο

      από τον   Δήμο χώρο του π. κάμπινγκ Βούλας, προτείνεται η ονομασία «ΠΛΑΝΗΤΗΣ»,

       αναβιώνοντας τον παλαιό    θερινό κινηματογράφο. 

     

5.    Βελτίωση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και πιστοποίησης τους.

     Μελέτη  και επίσπευση  των απαραίτητων ενεργειών για την  ένταξη στο σχέδιο πόλης των

     περιοχών της  Βούλας, για την κάλυψη στέγασης Δημοτικών αναγκών σε χώρους Αθλητισμού

      – Πολιτισμού –   Υπηρεσιών.

 

      

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

 

1.     Στα θέματα τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης προτείνεται η ανάληψη δράσης για τη διευκόλυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέψουν την βιώσιμη ανάπτυξή της.

 

2.    Η ανάκτηση του παραλιακού μετώπου και η αποσυμφόρηση του από ασύμβατες εμπορικές χρήσεις, με ταυτόχρονη ενημέρωση των επισκεπτών – χρηστών των ακτών μας για τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, μέσω ενημερωτικών εντύπων, σημείων ηλεκτρονικής ενημέρωσης και έξυπνων εφαρμογών  ενημέρωσης μέσω κινητών τηλεφώνων.

 

3.    Η αναβάθμιση των εμπορικών κέντρων των τριών πόλεων και μερική διεύρυνση τους, σε τομείς πρόσβασης –  σχεδιασμού παράτασης παραμονής στους περικλειομένους κοινόχρηστους χώρους

– διευκόλυνσης στάθμευσης.

 

4.    Η στήριξη των μορφών πρωτογενούς παραγωγής, με διευκολύνσεις και αναβάθμιση των υποδομών.

Οι επαγγελματίες αλιείς της περιοχής να έχουν την απαιτούμενη στήριξη.

Εάν έχουν απομείνει κτηνοτρόφοι στην ευρύτερη περιοχή, να στηριχτούν με κάθε μέσο.

Οι ενδιαφερόμενοι για την αδειοδότηση  τοποθέτησης κυψελών με αποικίες μελισσών στους ορεινούς όγκους  να διευκολυνθούν.

 

5.   Τα κλειστά   μικροκαταστήματα  να έχουν μειωμένα  Δημοτικά τέλη και φόρους.

 

6.    Η θέσπιση κριτηρίων για την ανάληψη εργασιών και προμηθειών του Δήμου από τις τοπικές  επιχειρήσεις   και επαγγελματίες.

 

 

Άξονας 4 : Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

 

1.        Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με την στήριξη στο δύσκολο  έργο τους.

2.    Η προμήθεια όλου του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση των     δυνατοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου .

       Αναζήτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλο το εύρος των Υπηρεσιών του Δήμου οι

      οποίες θα επιτρέπουν την επιτάχυνση και τη διαφάνεια στην υλοποίηση των προσφερόμενων

      υπηρεσιών στους Δημότες.

3.    Τα Διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων να καταρτίζουν έγκαιρα, με καταγραφή των αναγκών και τον σχεδιασμό της υλοποίησης τους, επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο και θα κοινοποιούν  έγκαιρα στα θεσμοθετημένα αιρετά όργανα για συζήτηση και λήψη απόφασης.

 

  4.   Η αμφίδρομη επικοινωνία και συνεννόηση  με τους πολίτες και ειδικά με τους νέους για  την καταγραφή επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν και τελικά η συμπόρευση στην  κοινή πορεία για ένα Δήμο κοντά στους πολίτες, φιλικό και ανθρώπινο.

 

 

                                                                                                                Για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

                                                                                                                               Ματόπουλος  θάνος                    

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου