Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΦΩΣ στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Β.Β.Β.


                    η ΡΙΚΙΠ κατέθεσε επίσημα αίτημα για την χορήγηση  
                των μελετών του Δημοτικού φωτισμού στις 22/07/2016    
                 με αρ. πρωτ. κατάθεσης στον Δήμο ΒΒΒ 30103/2016.

                                                Η αίτηση :                                   . 
  Αίτηση χορήγησης μελετών αναβάθμισης Δημοτικού Φωτισμού με αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED.


                                                                                   Βούλα  21/7/2016 
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 040 / 2016          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   
                              

Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση
ΦΩΣ  στο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΦΩΤΙΣΜΟ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΒΒΒ
Σε δύο Δημοτικά Συμβούλια συζητήθηκε το θέμα της χρηματοδότησης του έργου αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων του Δημοτικού φωτισμού με νέας τεχνολογίας  λαμπτήρες LED.

Η ΡΙΚΙΠ τοποθετήθηκε θετικά για την αναγκαιότητα του έργου και κατά την τοποθέτηση του δημοτικού μας συμβούλου αναδείχθηκαν τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν:

o   η εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων  με τελικό όφελος την συνεισφορά τους στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου μας, εναρμονιζόμενοι με τις σχετικές συμφωνίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  οι οποίες επιδιώκουν να πετύχουν τους στόχους της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για το κλίμα του 2015 στο Παρίσι.
o   το μεγάλο οικονομικό όφελος με την απομείωση του κόστους ενέργειας και χρήσης του δικτύου του  δημοτικού φωτισμού.
Είμαστε όμως αντίθετοι με τον τρόπο που δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πραγματοποίησή του, κυρίως με την απουσία της μελέτης του έργου κατά τη συζήτηση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο.  Ερωτηματικά επίσης προκαλεί η αλλαγή τίτλων στα έργα και στις προμήθειες όπως και η επιλογή της δανειοδότησης ως τρόπου χρηματοδότησης .
Η ΡΙΚΙΠ θα μελετήσει προσεκτικά και θα συζητήσει το θέμα στα συλλογικά της όργανα και θα αποφασίσει, εάν θα προχωρήσει σε προσφυγή για έλεγχο νομιμότητας της απόφασης στα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφ’ όσον αυτό θα κριθεί απαραίτητο για το συμφέρον του Δήμου.
Επισημαίνουμε ότι το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο καθαρά οικονομικοτεχνικά ως ‘’Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα σύναψης δανείου’’ (για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου).

Κλήθηκε δηλαδή το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει “τυπικά” με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία από την  νομοθεσία  και την νομολογία που απορρέει από τις αποφάσεις ανωτάτων δικαστικών-ελεγκτικών σχηματισμών. Δεν δόθηκαν όμως τα εκ του νόμου απαραίτητα δεδομένα, τα οποία έπρεπε να μελετήσουν και να επεξεργαστούν οι σύμβουλοι πριν αποφασίσουν.


Τα δεδομένα αυτά είναι:

1.     Το ακριβές αντικείμενο του  υπό χρηματοδότηση με δανεισμό έργου – προμήθειας.
Ø  Ως μοναδικό αντικείμενο αναφέρεται η χρηματοδότηση της προμήθειας λαμπτήρων LED, σύμφωνα με τη μελέτη. Επισημάναμε τον ελλιπή τίτλο που δεν αναφέρεται στις εργασίες αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας  λαμπτήρες LED .

2.     Η αναγκαία μελέτη ή προμελέτη του έργου από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Ø  Η μελέτη που αναφέρεται στο εισηγητικό ‘’ αναγκαιότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού με νέους λαμπτήρες τεχνολογίας LED ’’  δεν τέθηκε στην γνώση κανενός δημοτικού συμβούλου. Από το δελτίο τύπου  που εξέδωσε την επομένη ο Δήμος, ενημερωθήκαμε ότι η μελέτη αυτή δεν υπάρχει, αλλά συντάσσεται μετά την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το εισηγητικό αναφέρει ότι: 
’’Η ύπαρξη της μελέτης ή της προμελέτης πρέπει να έχει εκπονηθεί κατά το χρόνο της                  έκδοσης  της  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, διαφορετικά η απόφαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου δεν είναι νόμιμη ( Ελεγκτικό Συνέδριο  κλιμάκιο Ζ’ 115/2008).


3.     Η εκ του νόμου οριζόμενη δυνατότητα σύναψης και εξυπηρέτησης του δανείου.
Ø  Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων με καταθέσεις εκατομμυρίων σε τράπεζες, ελάχιστα και εξυπηρετούμενα δάνεια και πληρωμές  όλων των τακτικών και έκτακτων δαπανών σε εύλογο χρόνο.

4.     Οι προτεινόμενες πηγές σύναψης του συγκεκριμένου δανείου και το ύψος του δανείου.
Ø  Το δάνειο προτείνεται να συναφθεί, όπως ορίζεται, από πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Το ύψος του ποσού που θα συνάψει δάνειο ο Δήμος προσδιορίζεται στα 4.500.000 €

5.     Η απορρέουσα αναγκαιότητα του έργου – προμήθειας και η αναγκαιότητα χρηματοδότησής του με τη σύναψη έντοκου δανεισμού.
Ø  Η αναγκαιότητα του έργου κρίθηκε από όλους, κατά τις συνεδριάσεις, αναγκαία. Η διοίκηση του Δήμου  στην εισήγησή της σχετικά με  το δάνειο των 4.500.00 € ,την οποία τελικά ψήφισε η πλειοψηφία,  αναφέρει ότι το δάνειο θα χρηματοδοτήσει  μόνο την προμήθεια των λαμπτήρων LED για τις ανάγκες του Δημοτικού φωτισμού και όχι την αντικατάσταση των φωτιστικών.
             Στη 16η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 18/7/2016 τέθηκε
ως θέμα :  

 « Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:
   “Προμήθεια αντικατάστασης λαμπτήρων οδοφωτισμού με φωτιστικά σώματα νέας
    τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας’’

 Η προσφιλής συνήθεια αλλαγής τίτλων στα έργα και στις προμήθειες και ο σαφής  
 επαναπροσδιορισμός των προσδοκώμενων στόχων συνεχίζεται.

Ο Δημοτικός φωτισμός έγινε (μόνο) οδοφωτισμός, μειώθηκε δηλαδή σημαντικά το 
αντικείμενο του έργου  και το ποσό του δανεισμού έμεινε σταθερά κοντά στα 4,5 εκ. €.

Επισημάναμε ότι το ποσό ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου και τις ήδη υλοποιούμενες 
παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δημοτικού φωτισμού είναι υπερβολικά μεγάλο.

Επίσης επισημάναμε ότι τη χρηματοδότηση οφείλουμε να την κάνουμε με το συμφερότερο
τρόπο και να καταθέσουμε αίτημα – υποβολή για συγχρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ,
τόσο το εθνικό όσο και το περιφερειακό και το υπόλοιπο ποσό να χρηματοδοτηθεί
σταδιακά από κεφάλαια που υπάρχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, και με
την πρόοδο του έργου τα χρήματα από την  εξοικονόμηση ενέργειας να διοχετεύονται στην 
αυτοχρηματοδότηση του έργου.


6.     Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου για την σύναψη δανείου,  λόγω της σημαντικότητάς της, ελέγχεται και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτός από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

* ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ( Ενεργοποίηση παραπομπών με κλικ στα πεδία με χρώμα )

1.     Η Εισήγηση της διοίκησης για το θέμα της σύναψης δανείου για τον Δημοτικό φωτισμό(26529/2016).
2.     Η Εισήγηση της διοίκησης για το θέμα του οδοφωτισμού(28751/2016).
3.     Το δελτίο τύπου της 12/7/2016 του Δήμου για την απόφαση του Δ.Σ. για τη σύναψη δανείου
       για τον Δημοτικό φωτισμό.
4.     Η 336/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύναψης δανείου για τον Δημοτικό φωτισμό-αναβολή συζήτησης λόγω μη απαρτίας ΑΔΑ: ΩΨ00ΩΨΖ-Δ9Μ .
5.     Η 383/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύναψης δανείου για τον Δημοτικό φωτισμό - ΑΔΑ: 7Υ2ΦΩΨΖ-ΣΨΑ
6.     Η παραπομπή της ανάρτησης στο διαδίκτυο της 14ης συνεδρίασης του  Δημοτικού συμβουλίου: https://youtu.be/hSWt3i43mvc?list=PLD_Soz3cJB0_TyEZ9EaHuCB---pP26Ryq
7.     Η παραπομπή της ανάρτησης στο διαδίκτυο της 15ης συνεδρίασης του  Δημοτικού συμβουλίου: https://youtu.be/CNPgXjuvJ9o?list=PLD_Soz3cJB0_TyEZ9EaHuCB---pP26Ryq
8.     Η παραπομπή της ανάρτησης στο διαδίκτυο της 16ης συνεδρίασης του  Δημοτικού συμβουλίου:

                                                                                                       Για την     ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

                                                                                           Ματόπουλος  θάνος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου