Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Θέσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. σχετικά με το υπό Διαβούλευση «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Β.Β.Β.2015 – 2019 / Α’ φάση Στρατηγικός σχεδιασμός» – Για την Δημοτική Κοινότητα Βούλας

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Β.Β.Β. : 37522/31.8.2015
 

 

                              
                         
                                                          Βούλα  31/8/2015     

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 068 / 2015          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                    
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv

                                              

                                                                              ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                  ΠΡΟΣ

                                                                    Κα Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής
                                                                                      Κοινότητας Βούλας

                                                                             Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής
                                                                                         Κοινότητας Βούλας


                                                                               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

                                                                      Κα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                  Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων          
                              Κο Δήμαρχο
                                                                          Γρ. Προγραμματισμού & Οργάνωσης 
    

Θέμα:  θέσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. σχετικά με το υπό Διαβούλευση «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
             του  Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 2015 – 2019 / Α’ φάση Στρατηγικός σχεδιασμός».
               Για την 14η Δημόσια συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βούλας.

Σχετ.: Το υπ’αρ.πρωτ. 37251/27.8.2015 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Προοίμιο

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καλούν την τοπική κοινωνία να ανταποκριθεί σε προκλήσεις, να επιλύσει κρίσιμα  προβλήματα επιβίωσης, κοινωνικής συνοχής   και να αξιοποιήσει ευκαιρίες για την εξισορρόπηση και απάλειψη των οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων, που η πηγή τους είναι η παρατεταμένη και αδιέξοδη εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων                                Ο νέος ρόλος της πόλης απαιτεί συστηματική δράση  και εφικτούς στόχους που να αξιοποιούν τις ενδογενείς δυνάμεις και να εξασφαλίζουν την κοινωνική ευημερία, με τη συναίνεση φορέων και πολιτών.

Οι Ο.Τ.Α. καλούνται σήμερα αφενός να λειτουργήσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ως προς τις δυνατότητες άντλησης πόρων για την χρηματοδότηση τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και αφετέρου να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή του πολίτη.

Η σύνταξη του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή συστηματικών διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του Δήμου, με γνώμονα πάντοτε την ουσιαστική  ευημερία και ποιότητα ζωής των Δημοτών-Πολιτών .

Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προγραμματισμού με σκοπό την Τοπική και Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου, εισάγοντας νέες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των δημοτικών υπηρεσιών. Είναι ένα ευέλικτο τετραετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του (νομικών προσώπων), προσανατολισμένο σε μετρήσιμα αποτελέσματα, που θα καλύπτει όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί μια εσωτερική συλλογική διαδικασία που συντελεί στην ανάπτυξη της ικανότητας του Δήμου να προγραμματίζει, να παρακολουθεί  και να αξιολογεί τη λειτουργία του.

Σκοπός του είναι η Δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου ως πολιτικός – κοινωνικός θεσμός και η βελτίωση της ανταπόκρισης του  στις αυξανόμενες προσδοκίες των κατοίκων. 

Στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι άξονες  και οι προτεραιότητες της Τοπικής κοινωνίας για ποιότητα ζωής και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1.Περιγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου
2.Περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως Αυτοδιοικητικών οργανισμών.
3.Καθορισμός των στρατηγικών και των βιώσιμων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.
4.Κατάρτιση επιμέρους σχεδίων δράσης.
5.Τετραετής προγραμματισμός όλων των δράσεων .
6.Οικονομικός προγραμματισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.   

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο που οφείλει να απαντά στις ερωτήσεις:

·        Ποιες οι κοινωνικές πραγματικότητες και ανάγκες σήμερα και σε βάθος τετραετίας;
  • Που βρίσκεται σήμερα ο Δήμος σε σχέση με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα;
  • Ποια είναι τα ισχυρά και αδύνατα σημεία του Δήμου και ποιες οι ευκαιρίες και οι απειλές, σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο κατά  την αναπτυξιακή του διαδικασία;
  • Ποιο το όραμα και οι αξίες μας σαν κοινωνία ;
  • Με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί;  Ποιες οι προτεραιότητες μας και με ποια οργανωτικά,  επιχειρησιακά, λειτουργικά και οικονομικά μέσα;
  • Τι αποτελέσματα θα έχουμε;  Οι τελικοί κριτές μας οι πολίτες θα αξιολογήσουν αυτό το αποτέλεσμα.
Στόχοι και οφέλη

  • Βασικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος  είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με σκοπό να δημιουργήσουμε μια ανθρώπινη πόλη με συνοχή, αλληλεγγύη και διαφάνεια.

Οφέλη

Με  την εφαρμογή του ο Δήμος επιτυγχάνει:

Ø  Την  προώθηση και διεύρυνση του κοινωνικού του ρόλου .
Ø  Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της Δημόσιας περιουσίας.
Ø  Την  αποδοτικότερη και  αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων για την επίτευξη του καθοριστικού ρόλου του Δήμου σαν τον εγγύτερο βαθμό διοίκησης προς του πολίτες και την υλοποίηση δράσεων οποίες θα στοχεύουν στην ισόνομη ποιότητα ζωής τους.
Ø  Τον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.
Ø  Το  συντονισμό των υπηρεσιών και των Δομών του, τον σαφή προσδιορισμό του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού Δημοκρατικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α.
Ø  Την παρακολούθηση και αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου και τον επαναπροσανατολισμό των στόχων, σε συνεργασία και συνεχή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τα στελέχη.
Ø  Την επίσπευση τη ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων, για το κοινό καλό.
Ø  Την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου
Ø  Την  προώθηση και στήριξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της τοπικής επιχειρηματικότητας.


 
                       ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 - 2019
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 
Ά ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
     ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΘΕΣΕΩΝ   ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. -  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 
    ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ,  ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΒΟΥΛΑΣ
 
                  Α. Ποιά θεωρείτε πως είναι τα κρισιμότερα ζητήματα για την τοπική ανάπτυξη
                                  της Δημοτικής Κοινότητας ΒΟΥΛΑΣ ;
1
Να δημιουργήσουμε μια ανθρώπινη πόλη με κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και διαφάνεια .
Ενίσχυση της Κοινωνικής αλληλεγγύης , σε επίπεδο Δήμου με προτεραιότητα  κοινωνική μέριμνα. 
2
Βελτίωση των υποδομών και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
3
Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών και διαχείριση της καθημερινότητας ως
  έκφραση σεβασμού και ως κρίσιμο στοιχείο για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευημερίας. 
4
Η ανάκτηση, απελευθέρωση, ελεύθερη πρόσβαση  και τελικά η  λειτουργική- αισθητική αναβάθμιση
του δημόσιου χώρου 
5
Η επίλυση χρόνιων προβλημάτων της Βούλας (σήμερα και του Δήμου), υπόθεση ΜΕΕΚΒ –
Νήσοι ΥΔΡΟΥΣΑ – Διαχείριση απορριμμάτων .
               Β. Ποιά θεωρείται πως είναι τα κρισιμότερα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου
                             (ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, κτιριακές υποδομές, οργάνωση, διαδικασίες λειτουργίας,
                                  επικοινωνία με τους δημότες, εξυπηρέτηση δημοτών, κλπ.);
1
Ανοιχτή, δίκαιη και συμμετοχική διοίκηση σε κάθε πολίτη.  Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.
2
Αποκέντρωση δομών και δραστηριοτήτων σε επίπεδο γειτονιάς , ενίσχυση του ρόλου των Κοινοτικών συμβουλίων
3
Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διεκπεραίωσης και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
4
Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης υπηρεσιών. Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση.
5
Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου εφαρμόζοντας τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της αξιοποίησης και επιμόρφωσης
των στελεχών του Δήμου. 
                   Γ. Για κάθε έναν από τους τέσσερις θεματικούς άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ποιές θεωρείτε
                              πως πρέπει να είναι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες- στρατηγικοί στόχοι του Δήμου & της Δημοτικής
                               Κοινότητας ΒΟΥΛΑΣ για την περίοδο 2015 – 2019;
Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
1.     Προστασία – ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου. Του φυσικού περιβάλλοντος –
       της παράκτιας ζώνης και των ορεινών όγκων.
        Σεβασμός των αρχών της βιώσιμης και αειφόρου  ανάπτυξης
2.    Ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης μέσω της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής       
       κληρονομιάς .
3.           Ορθολογική πολεοδομική ανάπτυξη, μέσω  βελτίωσης των υποδομών και ισόρροπη
            αναβάθμιση όλων των  γειτονιών.
4.           Μείωση της αστικής ρύπανσης ( αέρας-ύδατα-ήχοι )  και βελτίωση της ποιότητας ζωής με
           ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη.
5.      Συνεχής μέριμνα της αναβάθμισης των Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την 
         χρήση  τους σαν σημεία κοινωνικής συνάντησης και αναφοράς.
 
6.     Καταγραφή, έλεγχος, τακτική συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος απορροής      
        ομβρίων υδάτων.  Οριοθέτηση των υδατορεμάτων.
7.  Αναδιάρθρωση καθαριότητας με βάση το διαχωρισμό στην πηγή, την ανάκτηση και την 
      ανακύκλωση και εφαρμογή εφαρμόσιμου Τοπικού  Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων .
      Ευαισθητοποίηση ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης
 
Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
1.    Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού.
Τόσο με επαρκή χρηματοδότηση, όσο και με την απαιτούμενη στελέχωση.
2.    Περιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού, όλων των πληττόμενων πολιτών.
       Προστασία και ασφάλεια των πολιτών
3.    Συνεχής αναβάθμιση  και συντήρηση των υποδομών αθλητισμού. Στόχος η κάλυψη των
       αναγκών με την χωροθέτηση και κατασκευή νέων αθλητικών δομών.
4.    Η σύγχρονη και επαρκής στέγαση των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων.
Στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών με κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών αναγκών. 
5.    Η διαδημοτική στήριξη των περιφερειακών δομών υγείας ( Ασκληπιείο – Κ.Α.Α.Π. Βούλας ).
Το Κέντρο Υγείας Βάρης να διεκδικηθεί η επαρκής στελέχωση του και λειτουργική αναβάθμιση.
 
Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
1.    Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης, μέσω κοινωνικών συμμαχιών και
        εφαρμογής πολιτικών προβολής και στήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας.
2.    Να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη πόλη βασισμένη στις αρχές της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης,
       με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενεές.
3.    Στήριξη του επαγγελματικού κόσμου με κοινωνικά δίκαιη πολιτική τελών και  αναβάθμιση των
        παρεχόμενων υπηρεσιών (καθαριότητας, φωτισμού,υποδομών κ.λ.π..).
4.    Η στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας με εφαρμογή κινήτρων για την ίδρυση
        και εγκατάσταση τους στο Δήμο.
5.    Η εφαρμογή δομών και πολιτικών στήριξης των εργαζομένων γονέων.
 
Άξονας 4 : Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου
1.    Βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών με την αξιοποίηση
      των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2.    Η πλήρης στελέχωση με προσωπικό, με βάση τις πραγματικές και καταγεγραμμένες  ανάγκες ανά υπηρεσία
       για την άρτια λειτουργία των δομών του Δήμου.
3.    Μέριμνα για την συμμετοχή και αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του νέου
         ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020, σε όλους τους τομείς.
4.    Τον εντοπισμό καθώς και την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την λειτουργία των
        υπηρεσιών του Δήμου σε μόνιμη βάση, με αναζήτηση αναγκαίων συναινέσεων και  στήριξης των εμπλεκόμενων
         στελεχών των υπηρεσιών.
5.    Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών.
       Η δυνατότητα πρόσβασης στις όλες τις Δημοτικές υπηρεσίες και δομές ατόμων ΑΜΕΑ.
 
      Δ. Για κάθε έναν από τους τέσσερις θεματικούς άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ποιά θεωρείτε πως
                   πρέπει να είναι  τα σημαντικότερα έργα - έργα σημαίες - που θα πρέπει να υλοποιηθούν από το Δήμο &
                    της Δημοτικής  Κοινότητας ΒΟΥΛΑΣ την περίοδο 2015 – 2019;
 
Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
1.    Σύνταξη κανονιστικής στην οποία μετά από ευρεία διαβούλευση θα καταγραφούν οι κανόνες με βάσει του οποίους
      θα λειτουργεί η πόλη, με δεδομένο κύριο χαρακτηριστικό την ποιότητα κατοίκησης και διαβίωσης των κατοίκων της
2.    Έλεγχος και αντιμετώπιση των παραγόντων που επιβαρύνουν το περιβάλλον (καθαρότητα υδάτων ακτών κολύμβησης,
       ατμοσφαιρική ρύπανση,  ηχορύπανση, ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση).
       Διεκδίκηση από την Γενική  Γραμματεία Υδάτων επαναφοράς στο προηγούμενο δίκτυο σημείο  
       δειγματοληψίας της καθαριότητας των ακτών κολύμβησης, σαν περισσότερο ασφαλές.
3.     Για τις ελεύθερες παραλίες της Βούλας και όσες η πολιτεία δεν μεριμνά για την προσβασιμότητα και προστασία τους,
        ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την  απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο, με ταυτόχρονη ανάληψη
         κι υλοποίηση παρεμβάσεων που θα  διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, την προστασία των παραλιών και την
        καθαριότητα τους. Τελικά να διεκδικηθεί η παραχώρηση χρήσης στον Δήμο όλων των παραλιών.   
 
4.    Δράσεις, έργα  και ανάληψη ευθύνης για την προστασία, ανάδειξη, καθαρισμό και αποκατάσταση της προσβασιμότητας
       σε  όλους τους  Δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβάνοντας τις παραλίες και τους ορεινούς όγκους.
 
5.     Μελέτη  και επίσπευση  των απαραίτητων ενεργειών για την  ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών της Βούλας,
        για την κάλυψη στέγασης Δημοτικών αναγκών σε χώρους Αθλητισμού – Πολιτισμού – Υπηρεσιών.
 
Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
1.    Ανάπτυξη δομών - υπηρεσιών – δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
         Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για άστεγους, θύματα ενδοοικογενειακής βίας -  δράσεων υποστήριξης  
         κακοποιημένων γυναικών.
 
2.      Επικαιροποίηση της πρότασης  για δημιουργία του 3ου  Γυμνασίου Λυκείου Βούλας, στο Ο.Τ. 251 ή   
σε άλλο που προσφέρεται για την ίδιο σκοπό (π.χ. Ο.Τ. 110 )  και διεκδίκηση απαλλοτρίωσης  του συγκεκριμένου
χώρου με χρηματοδότηση από το κράτος
3.    Να χωροθετηθεί το 6ο Νηπιαγωγείο, να ολοκληρωθεί άμεσα η μελέτη για την κατασκευή του και να ξεκινήσει
η κατασκευή του.
 
4.    Μελέτη και εφαρμογή εκσυγχρονισμού κτηρίου  Πνευματικής Εστίας Βούλας, καθώς   και της υλικοτεχνικής
        υποδομής για την άρτια διεξαγωγή των  εκδηλώσεων.
5.        Μελέτη και άμεση υλοποίηση κινηματογραφικής λέσχης στον πολυχώρο της «ΙΩΝΙΑ»,       
         με τακτικές εβδομαδιαίες προβολές.
         Μελέτη και προγραμματισμός για την δημιουργία θερινού Δημοτικού κινηματογράφου στον διεκδικούμενο
         από τον Δήμο χώρο του π. κάμπινγκ Βούλας, προτείνεται η ονομασία «ΠΛΑΝΗΤΗΣ», αναβιώνοντας τον παλαιό
         θερινό κινηματογράφο
Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
1.  Στα θέματα τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης προτείνεται η ανάληψη δράσης για τη διευκόλυνση της τοπικής
       επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέψουν την βιώσιμη ανάπτυξή της.
2.    Σύγχρονες μέθοδοι και πρωτοβουλίες για την προβολή του Δήμου Β.Β.Β. σαν τόπου προορισμού και ποιοτικής 
       αναψυχής (παραλίες-ορεινοί όγκοι-αρχαιότητες- πάρκα- πλατείες ), με σεβασμό στο περιβάλλον και ελεύθερη πρόσβαση
      στον Δημόσιο χώρο.
3.    Δημιουργία δημοτικής δομής καταγραφής και παροχής συμβουλών σε  ανέργους σε συνεργασία με ΟΑΕΔ και τοπικές
     επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.
4.      Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση, σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς, επαγγελματικούς
        και επιχειρηματικούς φορείς
Άξονας 4 : Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου
1.        Αναζήτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλο το εύρος των Υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες θα επιτρέπουν
        την επιτάχυνση και τη διαφάνεια στην υλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους Δημότες.
2.    Τα Διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων να καταρτίζουν έγκαιρα, με καταγραφή των αναγκών και τον σχεδιασμό
       της υλοποίησης τους, επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο και θα κοινοποιούν στα θεσμοθετημένα αιρετά όργανα για συζήτηση
        και λήψη απόφασης
  3.   Η προμήθεια όλου του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων     
        των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. . 

                                                                       Για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. -                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                      Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

                                                                                                        


                                                                                                   Βαρδαβάς  Μανώλης