Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος για την διευκόλυνση των πολιτών που οφείλουν σε εφορία - ασφαλιστικά ταμεία - Δήμους - Περιφέρειες (ν.4321/2015 - ΦΕΚ 32 Α 21.3.2015) και επιθυμούν να ρυθμίσουν αυτές τις οφειλές .

Η ρύθμιση προβλέπει την δυνατότητα εξόφλησης μέχρι 100 δόσεις.

Οι οφειλές που ρυθμίζονται είναι οι ληξιπρόθεσμες έως και 1 Μάρτη 2015 και η δυνατότητα για υπαγωγή στην ρύθμιση λήγει στις 26 Μάη 2015
  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ :

                            NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4321
           Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας

                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 
1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες
έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή 
σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως: 
α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%). 
γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). 
δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). 
ε) Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). 
στ) Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). 
ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). 
η) Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
θ) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 
ι) Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%). 
ια) Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). 
ιβ) Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ.
 και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. 
2. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. 
Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας υπηρεσίες 
της Φορολογικής Διοίκησης, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης διαμορφώνεται σε δέκα (10) ευρώ. 
3. Στη ρύθμιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 1η Μαρτίου 2015 που έχουν 
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Δι− οίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και δεν έχουν 
τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής. 
4. Στη ρύθμιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται επίσης το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 
και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των 
προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983. 
Για τις οφειλές αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή του οικείου νομικού προσώπου.

Άρθρο 2 Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση
1. Οι απαλλαγές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων, όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία της 
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. 
2. Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, από την υπαγωγή 
τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων
 (5.000) ευρώ που υπά− γονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων 
εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως. 
3. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. 

Άρθρο 3 Οφειλές που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής 
Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015
οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε 
ρύθμιση και οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
 ή διευκόλυνση τμηματι− κής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. 

Άρθρο 4 Μη βεβαιωμένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση 
Κατ’ εξαίρεση: 1. Δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 1, οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από 
την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον 
διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. 
Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέσεις, που εκ− κρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση και τη δήλωση παραίτησης 
προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμα συζητηθεί, προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή. 
2. Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων 
εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων
 και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

Άρθρο 5 Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης 
Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται. Πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή μέρους της 
οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν το εν λόγω μέρος. 

Άρθρο 6 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης
1. Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 26η Μαΐου 2015. 
Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, 
ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται εντός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία 
υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμιση για χρονικό διάστημα μέχρι έναν (1) μήνα. 

Άρθρο 7 Καταβολή πρώτης δόσης 
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. 
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. 
Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.

 Άρθρο 8 Απώλεια ρύθμισης 
Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση 
επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: 
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει 
τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών 
του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
 
Άρθρο 9 Προεξόφληση ρύθμισης 
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών
 ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των 
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται 
με την εξόφληση, σύμφωνα με το άρθρο 1.

 Άρθρο 10 Αλλαγή προγράμματος ρύθμισης 
Ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 1, 
δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης του ίδιου άρθρου με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό, 
σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό (100), υπολογιζόμενος 
από την πρώτη δόση του αρχικού προ− γράμματος ρύθμισης.

 Άρθρο 11 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση 
Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει 
στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα: α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει, 
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται, γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών 
μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων 
ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται 
με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται, δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του 
μέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α΄ 24), όπως ισχύει, ε) οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, 
αφού εξοφληθεί το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εξετάζει αίτημα περιορισμού κατασχέσεων 
εις χείρας τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κ.Ε.Δ.Ε.. 

Άρθρο 12 Δικαιώματα του Δημοσίου 
Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
 α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων 
προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, 
β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος 
επ’ αυτού στα πρόσωπα της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του
 ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του K.E.Δ.E.. 

Άρθρο 13 Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή αυτεπάγγελτο συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης 
Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας
 ή κατόπιν συμψηφισμού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις 
εκτέλεσης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται σε 
άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 14 Παραγραφή οφειλών Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) 
έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής. 

Άρθρο 15 Εφάπαξ εξόφληση μέρους της οφειλής με έκπτωση Σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της 
ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου, έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των 
συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από 
τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. 
Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. 
Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων ρύθμισης διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση. 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δέκα (10) πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα (10) ή όλων των υπολειπόμενων 
δόσεων, εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το ποσό απαλλαγής κατά το πρώτο 
εδάφιο του παρόντος άρθρου. Επί της κύρωσης του προηγούμενου εδαφίου δεν υπολογίζονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την κείμενη νομοθεσία

Άρθρο 16 Αρμοδιότητα χορήγησης ρύθμισης Αρμόδιος για τη χορήγηση των ρυθμίσεων του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο Υπουργός Οικονομικών,
ο οποίος δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή ή να εξουσιοδοτεί να υπογράφουν με εντολή του άλλα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

 Άρθρο 17 Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και δύνανται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή σε αυτές. 

Άρθρο 18 
Η παρ. 4α του άρθρου 49 και η παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως προστέθηκαν με τις περιπτώσεις 4 και 5 της υποπαραγράφου 
Α.6 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντιστοίχως, καταργούνται.

 Άρθρο 19 
1. Τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/ 1974 (Α΄ 90) καταργούνται. 
2. Η κατάργηση των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων 
της Φορολογικής Διοίκησης από τη δημοσίευση του παρόντος.

 Άρθρο 20 Άλλα συναφή θέματα − ποινική δίωξη 
Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, 
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρο− νικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων 
(4) μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων 
ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 
β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων 
(150.000) ευρώ. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών 
επιβαρύνσεων. Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.»
 Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη μικρότερα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. Εκκρεμείς αιτήσεις Προϊσταμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών 
Κέντρων ή Τελωνείων ή ένδικα μέσα κατά αποφάσεων για χρέη κατώτερα αυτών που ορίζονται ανωτέρω, δεν εισάγονται για συζήτηση. 
Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, 
λήγει με τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής. 
Η παραγραφή του αδικήματος, του οποίου κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει συμπληρωθεί το μετά την πάροδο τετραμήνου χρονικό 
διάστημα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος.
-- 

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

ΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΓΙΑ ΤΟ Σχ.Ν. - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤ.Α.Δ. στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. 15/3/2015

Στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την Επανεκκίνηση της Οικονομίας» η κυβέρνηση ενσωματώνει το άρθρο 24, στην παρ. 2 του οποίου εντάσσεται στο ΤΑΙΠΕΔ η ΕΤΑΔ ΑΕ.
( Τα δεδομένα και οι προτάσεις της Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β. στο τέλος)
Αναλυτικά:
12 / 3 / 2015

Σχέδιο νόμου με ενσωματωμένη την αιτιολογική έκθεση στην αρχή του κάθε άρθρου

Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας
………………

Άρθρο 24
Κατάργηση / Εκκαθάριση της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» - Συγχώνευση δια απορρόφησης από το ΤΑΙΠΕΔ της «ΕΤΑΔ Α.Ε.»

Αιτιολογική έκθεση
Με τις διατάξεις του άρθρου 24 προβλέπεται ότι το «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ» θα συγκεντρώσει το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου και των δημοσίων επιχειρήσεων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και τον ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό της αξιοποίησής τους.

1. α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» που συστάθηκε με το άρ. 16 του ν. 4146/2013 (Α' 90) τίθεται σε εκκαθάριση και καταργείται.
β. Το σύνολο των εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, επανέρχονται από το χρόνο μεταβίβασής τους, στον φορέα από τον οποίο παραχωρήθηκαν.

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) που συστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 (Β' 2779), δυνάμει του άρ. 14Β ν.
3429/2005 (Α'314), όπως ισχύει, απορροφάται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.).

3. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου.

Όλες οι μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο Αλ. Τσίπρας,                από την έδρα του ΟΟΣΑ  -[13.03.2015]

 Τμήμα της ομιλία  του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον ΟΟΣΑ

Αγαπητέ Γενικέ Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Κυρίες και κύριοι,
 
Με χαρά και τιμή βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω μπροστά στο σημερινό κοινό.

Είμαι εδώ, ανάμεσά σας, όχι μόνο ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, αλλά και ως ευρωπαίος ηγέτης που αγωνίζεται ώστε η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα να δώσει μια νέα ώθηση στην Ευρώπη. Επειδή η Ελλάδα δεν είναι suigeneris  αλλά αποτελεί σύμπτωμα μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αδυναμίας.
…………………………..

Προχωρώντας σε μια πιο οικονομική ατζέντα, θα επιδιώξουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις σε βασικούς τομείς και να αξιοποιήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους πιο αποτελεσματικά, εξετάζοντας κάθε περίπτωση χωριστά και σεβόμενοι το δημόσιο συμφέρον.

Για παράδειγμα, πρέπει να ενοποιήσουμε το ΤΑΙΠΕΔ με διάφορους φορείς διαχείρισης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων (που σήμερα είναι διασκορπισμένοι σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα) με σκοπό την ανάπτυξη των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και την αύξηση της αξίας τους μέσω μικροοικονομικών μεταρρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Τα δεδομένα και οι προτάσεις της Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β.


Για όσους δεν γνωρίζουν ή θέλουν να μην γνωρίζουν τι διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ που "απορροφάται" από το ΤΑΙΠΕΔ, απλά ανατρέξτε  στη ιστοσελίδα της

 http://www.etasa.gr/ και θα δείτε ότι έχει το σύνολο σχεδόν των Δημοσίων ακίνητων.(περιληπτικά)

  "Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει 277 τουριστικά ακίνητα ανά την Ελλάδα, με σημαντική ποικιλία όπως τα πρώην Ξενοδοχεία Ξενία, Μαρίνες, Κάμπινγκ, Γκολφ, Χιονοδρομικά Κέντρα, Μουσεία, Σπήλαια, Τουριστικά Περίπτερα, Ιαματικές Πηγές αλλά και σημαντικού μεγέθους και προοπτικών εκτάσεις προς τουριστική αξιοποίηση, 12 Ολυμπιακά Ακίνητα, καθώς και 71.000 περίπου τίτλους ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου."


 *ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Το χαρτοφυλάκιο των δημοσίων ακινήτων (ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου) περιλαμβάνει ένα σύνολο εβδομήντα μίας περίπου χιλιάδων περιουσιακών 
στοιχείων, όπως συνοπτικά ταξινομούνται στον πίνακα που ακολουθεί:


Είδος Ακινήτου                 Αριθμός             Έκταση

Αστικά                              11.937         56.622.815

Αγροτικά                           23.928    1.227.927.641

Παράκτια                            2.187       161.968.315

Γήπεδα                              7.373        127.161.163

Νησιά                                    597        233.088.958

Δάση                                     632        556.800.718

Αρχαιολογικοί χώροι             538           6.229.914

Οικισμοί                                209              987.769

Λοιπά                              24.058      1.057.084.202
--------------------------------------------------------------------------------------------
Σύνολο                            71.459      3.427.871.494

                                                                              (*) Σε m2 

 
Πολλά ήδη έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ με απόφαση της προηγούμενης συγκυβέρνησης, με ολέθρια αποτελέσματα.

 Η προοπτική να μεταχειρίζονται τα Δημόσια Κοινόχρηστα- Αμεταβίβαστα αγαθά του φυσικού περιβάλλοντος ,αλλά και τις αρχαιότητες  σαν απλά περιουσιακά  στοιχεία, τα οποία διαχειρίζονται συνολικά και αδιάκριτα από το ΤΑΙΠΕΔ , δεν είναι Συνταγματικά, κοινωνικά και εθνικά επιτρεπτή.

 Τα  διευκρινιστικά  σχόλια  που έγιναν  στην έδρα  του ΟΟΣΑ, για το ΤΑΙΠΕΔ , ότι   θα προβούν δηλαδή στο τελείως ασαφές και δυσοίωνο σχέδιο, της μεταρρύθμισης σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του, είναι  μία δημιουργική ασάφεια που δεν αρμόζει ούτε στον συντάκτη    και δεν αξίζει στους επί τόσα χρόνια αγωνιζόμενους πολίτες για την στροφή της κοινωνίας μας σε πολιτικές με προοδευτικό και κοινωνικά δίκαιο προσανατολισμό.

Να καταργηθεί το ΤΑΙΠΕΔ  και οι αδιαφανείς μέθοδοι που εφαρμόζει για την εκποίηση του Δημόσιου πλούτου με σκοπό την αποπληρωμή του "χρέους".

Η αξιοποίηση μόνο των ακινήτων που δεν ανήκουν στα εκτός συναλλαγής (αιγιαλοί, δάση, λίμνες, ποτάμια, αρχαία, κλπ), είναι κοινωνικά αποδεκτή και με το σκεπτικό της μέγιστης εθνικής-κοινωνικής ωφέλειας.


Η ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ να αλλάξει στόχευση και από φορέας προώθησης επενδυτικών σχεδίων, να μετατραπεί σε φορέα προστασίας και διαχείρισης των 

παράκτιων ζωνών με ξεκάθαρο εθνικό πλαίσιο για τις παράκτιες ζώνες( ήπιας αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης, με πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε όλους
 τους πολίτες ) με την εμπλοκή και του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και με την εποπτεία της Περιφέρειας με τον απαραίτητο και προβλεπόμενο περιφερειακό σχεδιασμό, να δοθεί η διαχείριση και η χρήση στου Δήμους .
Οι Δήμοι τελικά, οφείλουν να καταρτίσουν μελέτες διαμόρφωσης της παράκτιας ζώνης λαμβάνοντας υπόψη τους και τις ανάγκες και προτάσεις των τοπικών κοινωνιών.
 Δήμοι και η Περιφέρεια θα συμμετέχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας Παράκτιο Μέτωπο με βαρύνουσα άποψη για την τελική εφαρμογή του τελικού σχεδίου Διαμόρφωσης της παράκτιας ζώνης ευθύνης τους.

 
 
 

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 12/3/2015 12 το μεσημέρι, πλ. Κλαυθμώνος


ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

12 το μεσημέρι, πλ. Κλαυθμώνος: Συγκέντρωση με χάπενινγκ και καλλιτεχνικά δρώμενα & πορεία στη Βουλή 

               Δικαιοσύνη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες Αξιοπρεπής ζωή για όλους και όλες 

Το Σάββατο 21 Μάρτη, παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού, σε πολλές χώρες διεθνώς, και στην Ελλάδα, κινητοποιούμαστε ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων. Στην Αθήνα, από τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος, δεκάδες αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές, μεταναστευτικές και προσφυγικές οργανώσεις, κινήσεις δικαιωμάτων, σωματεία εργαζομένων και κινηματικές συλλογικότητες, σας καλούμε σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο-συναυλία αντίστασης και αλληλεγγύης για Δικαιοσύνη στους μετανάστες και τους Πρόσφυγες, αξιοπρεπή ζωή για όλους και όλες. Τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων, εμπεδώθηκε με χίλιους τρόπους, νόμους και μέτρα το δόγμα της «αποτροπής εισόδου» των προσφύγων και των μεταναστών στη βάση της απάνθρωπης λογικής «να κάνουμε στους μετανάστες τον βίο αβίωτο». Χτίστηκαν φράχτες και στρατόπεδα συγκέντρωσης, πνίγηκαν χιλιάδες αθώοι άνθρωποι στο αιγαίο, δεκάδες χιλιάδες παιδιά μεταναστών αποκλείστηκαν από την πρόσβαση σε στοιχειώδη δικαιώματα όπως της ιθαγένειας στον τόπο που γεννιέσαι και σπουδάζεις. Πρόσφυγες πολέμου αντιμετωπίστηκαν ως «λαθρομετανάστες» και στερήθηκαν του δικαιώματος της αναγνώρισης της προσφυγικής τους ιδιότητας, μετανάστες έγιναν σε μια νύχτα «παράνομοι» γιατί δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ένσημα για ανανέωση των αδειών παραμονής τους. Παρ” όλα αυτά, οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται και θα συνεχίζονται όσο θα υπάρχουν πόλεμοι, δικτατορικά καθεστώτα και εξαθλίωση που οι μεγάλες δυνάμεις με τη συμμετοχή όλων των μέχρι τώρα κυβερνώντων και στην Ελλάδα, συντηρούν και ανέχονται σε κάθε μεριά του πλανήτη. Με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων μετατοπίστηκε από το φόβο του εξαναγκασμού στις πολιτικές της μνημονιακής εξαθλίωσης, της καταστολής και της στέρησης δικαιωμάτων στην ελπίδα της σύγκρουσης με αυτές, στη βάση των αναγκών της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Ανάμεσά τους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που διεκδικήσαμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αλλαγή των ρατσιστικών νόμων και πολιτικών, στα πλαίσια μιας κοινωνίας ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, αναγνώρισης βασικών κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων για όλους. Ντόπιοι και μετανάστες, ενώνουμε ξανά τη φωνή μας και απαιτούμε από τη νέα κυβέρνηση την πλήρη ανατροπή του ρατσιστικού και κατασταλτικού οπλοστασίου όπως το γνωρίσαμε ως τώρα. Πρόκειται για μια κυβέρνηση που έχει ξεκινήσει να κάνει κάποια πρώτα σημαντικά βήματα για το ξήλωμα του ρατσιστικού πουλόβερ. Γνωρίζουμε πως δεν μπορούν να φτιάξουν όλα από τη μια μέρα στην άλλη, όμως την ίδια ώρα ξέρουμε καλά πως τίποτα δεν πρόκειται να γίνει αν δεν εντείνουμε εμείς τον αγώνα μας για να γκρεμιστεί ολόκληρο το θεσμικό ρατσιστικό πλέγμα εδώ και τώρα. Δεν έχουμε υπομονή να περιμένουμε με τους μήνες για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών και προσφύγων που κοστίζουν καθημερινά ανθρώπινες ζωές, ούτε πρόκειται να συναινέσουμε στην εξαίρεση κάποιων κατηγοριών παιδιών μεταναστών από το δικαίωμά τους στην ιθαγένεια. Απαιτούμε το γκρέμισμα του φράχτη στον Έβρο και το σταμάτημα των δολοφονιών στα σύνορα της ευρώπης – φρούριο. Ζητάμε άσυλο για κάθε πρόσφυγα που ζει στη χώρα και δυνατότητα μετακίνησης και εγκατάστασης σε άλλες χώρες της ΕΕ για όσους το επιθυμούν. Διεκδικούμε μια νέα διαδικασία νομιμοποίησης που θα καλύπτει χιλιάδες μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και φοβούνται κάθε μέρα που περνάει όταν πηγαίνουν στη δουλειά, ή όταν βγαίνουν από το σπίτι για να ψάξουν για δουλειά. Και τέλος ενισχύουμε τον αντιφασιστικό αγώνα απέναντι στη θηριωδία της δολοφονικής Χρυσής Αυγής, που σε μερικές εβδομάδες αντιμετωπίζει μια δίκη βασισμένη σε δολοφονίες μεταναστών και αντιφασιστών, και εκατοντάδες ρατσιστικές επιθέσεις από τα τάγματα εφόδου της, με στόχο να σκορπίσουν το φόβο σε γειτονιές και πόλεις της χώρας. Καμία ανοχή, καμία συμπόνια για τους δολοφόνους νεοναζί. Για όλους αυτούς τους λόγους, σας καλούμε να ενώσετε τη φωνή σας μαζί μας το Σάββατο 21 Μάρτη, στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Κλαυθμώνος. Για να διεκδικήσουμε μαζί, όλα αυτά που έκλεψαν σε όλους μαζί και στον καθένα ξεχωριστά, στα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων και της λιτότητας. Δικαιοσύνη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και μια ζωή με αξιοπρέπεια και ελευθερία για όλους και όλες. 
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 

Μέχρι στιγμής καλούν:

 Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας – Πειραιά, 
Ανοιχτή Πρωτοβουλία Ενάντια στα Κέντρα Κράτησης,
 
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών,
 
Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό»,
 
Anti-Nazi Zone – YRE,
 
Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών,
 
Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, Χαϊδάρι –
 
Αντιφασιστικό ΜΠΛΟΚ 15, Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης»,
 Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου (ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ),
 
Κίνηση Κατοίκων 6ου Διαμερίσματος,
 Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά,
 
Ανήσυχοι Γονείς Π.Φαλήρου – Νέας Σμύρνης,
Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Ν. Σμύρνης,

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης
Οργάνωση Ενωμένων Αφρικανών γυναικών,
 Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν,
 
ASANTE,
 
Σύριοι Πρόσφυγες του Συντάγματος,
 
Ένωση Φιλιππινέζων Μεταναστών KASAPI,
 

Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου Κάμπινγκ Βούλας,
 Αφγανική Κοινότητα Ελλάδας,
Σύλλογος Μαροκινής Κοινότητας,

Κέντρο Αγωνιστικής και Πολιτιστικής Αλληλεγγύης των Λαών Ελλάδας -Τουρκίας,
Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων,
Τανζανική κοινότητα Ελλάδας,
Κίνηση Πολιτών Νίκαιας – Ρέντη «Κόντρα στο Ρεύμα»,
Δημοτική Κίνηση «Άλλος Δρόμος» Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
Δημοτική Κίνηση «Ανατροπή στη Γλυφάδα»,
Δημοτική Κίνηση Αθήνας «Ανοιχτή Πόλη»,
 Σωματείο Εργαζομένων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,
ΟΛΜΕ, ΟΕΝΓΕ

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Διευκρινίσεις σχετικά με την πώληση έδωσε η εταιρεία Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης - 6/3/2015

Διευκρινίσεις σχετικά με την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της έδωσε                              
σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης
                                                                                                                            6/3/2015
Με αυτό το Πρακτικό Επεξεργασίας απορρίπτεται,όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είχε προταθεί στο
Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόταση των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
 28/2015 Πρακτικό Επεξεργασίας του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Στη σχετική ανακοίνωση της Αστήρ Παλάς τονίζεται ότι
 
"Η Εταιρία μας πληροφορήθηκε χθες τη δημοσίευση του με αριθμό 28/2015 Πρακτικού Επεξεργασίας του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
με το οποίο περατώθηκε η κανονιστική επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου 
Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) αναφορικά με την έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Με αυτό το Πρακτικό Επεξεργασίας απορρίπτεται το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είχε προταθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με 
πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Η Εταιρία μας μελετά το εν λόγω Πρακτικό Επεξεργασίας, προκειμένου να διαμορφώσει υπεύθυνη γνώμη για το ακριβές περιεχόμενό του. Πάντως,
 η απόρριψη του προαναφερθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος έχει ως συνέπεια την οριστική ματαίωση της σχετικής αναβλητικής αίρεσης, 
υπό την οποία –μεταξύ άλλων- τελεί η σύμβαση πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εταιρίας μας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
και το ΤΑΙΠΕΔ προς το Στρατηγικό Επενδυτή Apollo Investment HoldCo, και συνακόλουθα τη ματαίωση και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας, η οποία αποφασίστηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μας της 11ης Νοεμβρίου 2014.

Οι συνέπειες της απόρριψης του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος επί της σύμβασης πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εταιρίας 
μας   αφορούν στα συμβαλλόμενα στην εν λόγω σύμβαση μέρη, δηλαδή αφενός μεν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΑΙΠΕΔ, 
αφετέρου δε την Apollo Investment HoldCo.

Η Εταιρία μας θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις περιέλθουν σε γνώση της".

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Την "επένδυση" στον Αστέρα Βουλιαγμένης μπλοκάρει το ΣτΕ

 Την "επένδυση" στον Αστέρα Βουλιαγμένης μπλοκάρει  το ΣτΕ 

·         
5 Μαρτη 2015 

«Μπλόκαρε» το Συμβούλιο της Επικρατείας την επένδυση του ενός δισ. δολαρίων που επρόκειτο να γίνει στο «φιλέτο» του Αστέρα Βουλιαγμένης, ενώ παράλληλα φρέναρε και η «μεταμόρφωση» της χερσονήσου της Βουλιαγμένης που θεωρείται το μεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου.
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε, όπως αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμά του το protothema.gr, μη νόμιμη τη δημιουργία 100 νέων μονοκατοικιών («καμπάνες») και την κατασκευή κτισμάτων στο αδόμητο τμήμα της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου.
Έτσι, στο κενό παραμένει η διαδικασία της μεταβίβασης του 90% της Αστήρ Παλλάς στην Αραβικών συμφερόντων Jermyn Street Real Estate Fund IV LP.
Ο Αστέρας Βουλιαγμένης έχει περάσει στα «χέρια» της Jermyn, έναντι μόλις 400 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω Fund το διαχειρίζεται η AGC, που έχει ως μετόχους κατά 85% αραβικά funds αλλά και επιφανείς οικογένειες επιχειρηματιών από το Κουβέιτ και το Άμπου Ντάμπι. Στο υπόλοιπο 15% συμμετέχει ο τουρκικός όμιλος Dogus, του Τούρκου πολυεκατομμυριούχου Φαρίτ Σαχένκ.
Τα σχέδια προέβλεπαν τη δημιουργία ενός πολυτελούς resort που θα αποτελούσε διεθνή πόλο έλξης για κροίσους και θα περιελάμβανε ελικοδρόμια, μαρίνα για τον ελλιμενισμό mega yachts, γήπεδα όλων αθλημάτων (όπως είναι γκολφ, τένις, κ.λπ.), 100 πολυτελείς καμπάνες και αυτοτελείς μονοκατοικίες, επτάστερα ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικά καταστήματα, παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κατατεθεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προβλέπεται η έγκριση «του ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημοσίου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Βουλιαγμένης στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης και ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης».
Με το σχέδιο διατάγματος επιχειρήθηκε: 1) Η έγκριση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημοσίου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) συνολικού εμβαδού 301.864,99 τ.μ. που βρίσκεται στο Μικρό Καβούρι Αττικής, 2) η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης», 3) ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δομήσεως κατά ζώνες, και 4) η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Τι κατασκευές προβλέπονται από το διάταγμα
Η έκταση των 301.864,99 τετραγωνικών μέτρων του Αστέρα Βουλιαγμένης, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, χωρίζεται σε πέντε ζώνες και στην κάθε μια από αυτές καθορίζονται διαφορετικές χρήσεις.
Η πρώτη ζώνη, που έχει το μεγαλύτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, έχει έκταση 201.425 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως περιοχή τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας. Από τα 201.425 τ.μ., επιτρέπεται να δομηθούν τα 56.500 τ.μ., εκ των οποίων στα 17.000 τ.μ. θα αναγερθούν αποκλειστικά ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, στα 39.500 τ.μ. θα αναγερθούν κατά κανόνα αυτοτελείς πολυτελείς κατοικίες, αλλά και άλλες εγκαταστάσεις.
Ο συντελεστής δόμησης καθορίζεται 0,2 και ο συντελεστής κάλυψης 0,1. Στην υπόλοιπη έκταση της ζώνης αυτής (161.345 τ.μ.) προβλέπεται η ανέγερση διαφόρων κατασκευών. Στη ζώνη αυτή θα κατασκευαστούν ελικοδρόμια για την εξυπηρέτηση όλης της τουριστικής μονάδας, χωρίς όμως να προσδιορίζεται πόσα θα κατασκευαστούν.
Ακόμη, επιτρέπεται η κατεδάφιση (ολική ή μερική), η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε επτά αστέρων θέρετρα, αλλά και η κατασκευή δύο νέων υπερπολυτελών που θα σπανίζουν διεθνώς και παρόμοια δεν υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Τα ξενοδοχεία θα έχουν ανώτερη κάλυψη 17.000 τ.μ. και ύψος τα 19 μέτρα, ενώ είναι υποχρεωτική διάσπαση των όγκων ανά 4.500 τ.μ.
Να σημειωθεί ότι στον Αστέρα Βουλιαγμένης υπάρχουν σήμερα τα ξενοδοχεία «Αστήρ Παλάς» (240 κλίνες), «ARION PALACE» (246 κλίνες), «ΝΑΥΣΙΚΑ - WESTIN» (319 κλίνες) και «Αφροδίτη» (βρίσκεται εκτός λειτουργίας τα τελευταία χρόνια). Στην ίδια πρώτη ζώνη θα κατασκευαστούν δύο εστιατόρια (σε χώρους εκτός των ξενοδοχείων) με επιφάνεια μέχρι 800 τ.μ. το καθένα και αναψυκτήρια η έκταση των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.300 τ.μ.
Παράλληλα, είναι δυνατή η διατήρηση -μετά από τις αναγκαίες ανακαινίσεις- των υπαρχόντων αναψυκτηρίων, όπως είναι δυνατή η κατεδάφισή τους ή η κατασκευή νέων με μέγιστο ύψος τα 7,5 μέτρα.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση των εμπορικών καταστημάτων που θα είναι εκτός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, προβλέπεται σε 500 τ.μ., ενώ το κάθε κατάστημα δεν μπορεί να είναι πάνω από 200 τ.μ. Και πάλι ως μέγιστο ύψος των καταστημάτων θα είναι τα 7,5 μέτρα.
Ακόμη, το σχέδιο διατάγματος προέβλεπε τη συνένωση των υπαρχουσών καμπανών ή τη δημιουργία νέων πολυτελών καμπανών, την μετατροπή τους σε κατοικίες. Πάντως, ο συνολικός αριθμός των καμπανών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 100.
Επίσης, επιτρέπεται και η κατασκευή νέων μεμονωμένων αυτοτελών πολυτελών κατοικιών, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μέτρα. Στην υπόλοιποι επιφάνεια της πρώτης ζώνης, προβλέπονται συνεδριακά κέντρα, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις, γκολφ και άλλων αθλημάτων, αποδυτήρια και γραφεία των αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικοί σταθμοί, στεγασμένα Parking για αυτοκίνητα, πούλμαν και αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνους. Παράλληλα, τα 49.080 τ.μ. της πρώτης ζώνης χαρακτηρίζονται ως περιοχή πρασίνου, στην οποία απαγορεύεται η κάθε μορφής δόμηση. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται μόνο η δημιουργία μονοπατιών περιπάτου και αναψυχής.
Από τις εγκαταστάσεις της δεύτερης ζώνης (61.505 τ.μ.), άλλες θα διατηρηθούν, άλλες θα ανακαινισθούν και σε άλλες θα γίνει αποκατάσταση των υπαρχόντων κτιρίων, χωρίς όμως να αυξηθεί η υπάρχουσα δόμηση.
Στην τρίτη ζώνη, έκτασης 25.845 τ.μ. απαγορεύεται η δόμηση. Αντίθετα επιτρέπεται η διατήρηση, ανακαίνιση και αποκατάσταση των υφυσταμένων εγκαταστάσεων, χωρίς καμία αύξηση δόμησης.
Περιοχή αγκυροβολίου σε προστατευόμενο όρμο» χαρακτηρίζεται η τέταρτη 4η ζώνη (ΙV ζώνη), επιφάνειας 3.000 τ.μ. Στην ζώνη αυτή απαγορεύεται μεν δόμηση, αλλά επιτρέπονται τα έργα υποδομής για την μετατροπή του υπάρχοντος αγκυροβολίου σκαφών μικρού μεγέθους σε τουριστική-λιμενική εγκατάσταση (διάβαζε ελλιμενισμός mega yachts).
Η πέμπτη και τελευταία ζώνη των 10.260 τ.μ. χαρακτηρίζεται «περιοχή προστασίας αρχαιολογικού χώρου» και απαγορεύεται η δόμηση. Επιτρέπονται μόνο έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων μετά από ειδικές μελέτες, οι οποιες θα εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικά όργανα του υπουργείου Πολιτισμού.
Η γνωμοδότηση του ΣτΕ
Οι σύμβουλοι Επικρατείας επεξεργάστηκαν το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και με την υπ΄ αριθμ. 28/2015 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος με πρόεδρο την αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Βασιλιάδη, έκριναν μη νόμιμο το επίμαχο διάταγμα.
Οι δικαστές αφού ερμήνευσαν το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, επισημαίνουν ότι «έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη αξία το οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων των πόλεων και των οικισμών.
Οι συνταγματικές αυτές διατάξεις απευθύνουν επιταγές στο νομοθέτη (τυπικό ή κανονιστικό) να ρυθμίσει τη χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδομική διαμόρφωση της χώρας με βάση ορθολογικό σχεδιασμό υπαγορευόμενο από πολεοδομικά κριτήρια, σύμφωνα με την ιδιομορφία, τη φυσιογνωμία και τις ανάγκες κάθε περιοχής».
Κριτήρια για τη χωροταξική αναδιάρθρωση και την πολεοδομική ανάπτυξη των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών, σημειώνεται στη γνωμοδότηση, είναι «η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της αναπτύξεως των οικισμών και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων».
Κατ’ ακολουθίαν, «απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, η λήψη μέτρων που επιφέρουν την επιδείνωση των όρων διαβιώσεως και την υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού ή του προβλεπόμενου από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία οικιστικού περιβάλλοντος».
Από το περιεχόμενο του επίμαχου διατάγματος, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, προκύπτει ότι «η μεταβολή των επιτρεπομένων χρήσεων που επιχειρείται στη ζώνη Ι του ΕΣΧΑΔΑ δεν συνιστά ρύθμιση απορρέουσα από χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα από το νέο ΡΣΑ ή το ΓΠΣ του οικείου Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».
Εξάλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, «η προσθήκη της χρήσης κατοικίας στις νυν επιτρεπόμενες χρήσεις τουρισμού-αναψυχής και των συνοδευτικών τους χρήσεων στη ζώνη Ι του ΕΣΧΑΔΑ, η οποία περιλαμβάνεται στη χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου, και μάλιστα με τη δημιουργία ή την ανέγερση μεγάλου αριθμού κατοικιών ύψους 7,5 μ. σε δομημένες αλλά και αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου συνιστά επιβάρυνση των ήδη επιτρεπομένων χρήσεων και μετατρέπει στο διηνεκές την ευαίσθητη περιοχή της χερσονήσου σε οικιστική περιοχή με μικτές χρήσεις, προεχόντως κατοικίας, ενόψει και του συνολικού αριθμού των κατοικιών (έως 100), και δευτερευόντως τουρισμού». Συνεπώς, τονίζεται στη γνωμοδότηση, «η προσθήκη της χρήσης κατοικίας στη ζώνη Ι του ΕΣΧΑΔΑ συνιστά επιδείνωση του υφισταμένου φυσικού, πολιτιστικού και του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής».
Από τους συμβούλους Επικρατείας εκφράστηκαν τρεις απόψεις ως προς το ζήτημα αν η επιδείνωση του περιβάλλοντος της περιοχής της χερσονήσου δικαιολογείται, με βάση τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο, από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εκ των απόψεων αυτών οι δύο ήταν αρνητικές και η μία θετική.
Τέλος, το ΣτΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επίμαχο σχέδιο διατάγματος «δεν προτείνεται νομίμως κατά το μέρος που επιτρέπει τη χρήση κατοικίας εκτός των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, ήτοι σε αυτοτελείς κατοικίες με τη διαμόρφωση και ανακατασκευή υφισταμένων κτισμάτων και με την ανέγερση νέων κατοικιών, καθώς και κατά το μέρος που επιτρέπει τη δόμηση σε αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου».