Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ


 
 
 
 
 
                                Βούλα 27/2/2015
 

blogs : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                                      Αριθμ. Πρωτοκ. : 019/2015   
Ε-mail : rikipvvv@gmail.com


                          Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση


Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

κατέθεσε την πρόταση της για τις « Απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες για την διασφάλιση και προστασία των  δικαιωμάτων του Δήμου κατά την διαδικασία νομιμοποίησης των τριών παραθαλάσσιων καντινών στην περιοχή Μεγάλου Καβουρίου.» (Αριθμός Πρωτοκόλου κατάθεσης 7773/27.2.2015)

Σχετικά με το θέμα «Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υπαγωγή στον Ν.4178/13 των εγκαταστάσεων των 3 καντινών στην παραλία Καβουρίου της Δ.Ε. Βουλιαγμένης, καθώς και των καντινών στον όρμο Μαλτσινιώτη και στον όρμο Ζώσκα.» που συζητήθηκε  στην 4η/2015 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  16η Φεβρουαρίου 2015.


Συνημμένη η πρόταση της Ρι.Κι.Π.   Β.Β.Β.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 

 


                                
                                                                                             
                                                          Βούλα 27/ 2 / 2015     
 
 blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                          Αριθμ. Πρωτοκ. :  018  / 2015  
 Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                         ΕΠΕΙΓΟΝ   
 Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv                      Προς :
                                                                                  κ. Δήμαρχο
                                                                                          κα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                          κα Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου
                                                                                                Βουλιαγμένης                                                                                                                                                     Υπηρεσία Δόμησης   
                                                                                          Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών
    
ΘΕΜΑ : Απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες για την διασφάλιση και προστασία των
               δικαιωμάτων του Δήμου κατά την διαδικασία νομιμοποίησης των τριών παραθαλάσσιων
                καντινών στην περιοχή Μεγάλου Καβουρίου.
 
Μετά την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( απόφαση 72/2015) για την νομιμοποίηση   των τριών καντινών στην παραθαλάσσια περιοχή Μεγάλο Καβούρι, σύμφωνα με τις διατάξεις και  τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του ν.4178/2013, θέλουμε να επισημάνουμε και να προτείνουμε την προσεκτική εξέταση για το ενδεχόμενο τα υπό εξέταση για νομιμοποίηση κτήρια μετά των λοιπών εγκαταστάσεων (όπως αυτές έχουν λεπτομερώς αποτυπωθεί στις διενεργηθείσες αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αριθ. Αυτοψιών 2 , 3 , 11/2014) να εμπίπτουν στις προβλεπόμενες  από τον νόμο εξαιρέσεις του άρθρου 2 .
Δηλαδή εάν βρίσκονται μέσα στα όρια του αιγιαλού ή παλαιού αιγιαλού, στην ζώνη παραλίας ή       είναι Δημόσιο κτήμα .
Να εξεταστεί το εάν είναι ο Δήμος υπόχρεος για την διαδικασία νομιμοποίησης κατά τα οριζόμενα      στο  Άρθρο 11 «Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος» παράγραφος 1 ( ή ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση ).
Στο ίδιο Άρθρο 11 παράγραφος 7 ,ορίζεται ρητά ότι απαιτούνται «Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.» για  να εμπίπτουν  τα υπό εξέταση ακίνητα στην διαδικασία νομιμοποίησης. Ο χρόνος αυτός είναι σε κάθε περίπτωση κατά τα οριζόμενα στο     Άρθρο 8
«Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από κατεδάφιση »και  ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί   ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011.
Εφόσον ισχύουν όλα τα παραπάνω και ο Δήμος είναι ο κατά τον νόμο υπεύθυνος για την υποβολή δικαιολογητικών για την νομιμοποίηση των τριών αυτών καντινών, κατά τα οριζόμενα στο   Άρθρο 16 «Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος» παράγραφο 1, εδάφιο θ’ για τα ακίνητα των Ο.Τ.Α., τότε προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις διενεργούμενες ενέργειες κατά  τα ανωτέρω και τα εξής :
Κατά την αίτηση του Δήμου για την παραλαβή αεροφωτογραφιών για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής των τριών καντινών του Μεγάλου Καβουρίου, να αιτηθούμε να μας χορηγηθούν μια πλήρης σειρά αεροφωτογραφιών με  χρονική συνέχεια, αρχής γενομένης από την πρώτη εγκατάσταση των οικίσκων – καντινών και επί των εμφαινομένων σε αυτές προσθηκών – τροποποιήσεων διαχρονικά, να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι χρήστες   ή μισθωτές των πολεοδομικών αυθαιρεσιών που έχουν τελικά διαμορφώσει την σημερινή καταγεγραμμένη κατάσταση.
  Τα χρήσιμα αυτά συμπεράσματα μπορούν να χρησιμεύσουν στις υπηρεσίες του Δήμου για τον καταλογισμό των δαπανών για τη διαδικασία νομιμοποίησης , αλλά και να αποτελέσουν ένα επιπλέον επιχείρημα για την δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αποβολή των επί σειρά ετών δύστροπων και κακοπληρωτών μισθωτών των τριών αυτών καντινών.
  Τελικά και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης , πρέπει οι καντίνες να γκρεμιστούν και να μεταφερθούν στις κατά τη μελέτη διαμόρφωσης θέσεις, πίσω από τον παραλιακό πεζόδρομο.
Η μελέτη διαμόρφωσης προβλέπει την χωροθέτηση μόνο δύο καντινών με κατάργηση της Β΄καντίνας,  όπως ήδη  έχει αποφασιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο (απόφαση 52/2014) για την διευκόλυνση και ολοκλήρωση   των αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή.
     
                                                                                                        Για την    Ρι.Κι.Π.     Β.Β.Β.
                                                                                                             Ματόπουλος θάνος
 
 

 

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ του ΔΗΜΟΤΗ & της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β.


                                                                         Βούλα  21/2/2015  
                                                                                                                             Αριθμ. Πρωτοκ. : 015/2015          
                          
 
Δελτίο  Τύπου


  Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης,

κατέθεσε την πρόταση της για την ανάδειξη του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στην επικείμενη διεξαγωγή ψηφοφορίας  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2 Μαρτίου 2015.

 
Υποψήφιος  είναι: 

 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Δικηγόρος  


(ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Η ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ -    ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ )       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
                                 Βούλα 20/ 2 /2015     
 
                                        Αριθμ. Πρωτοκ. : 014  / 2015          
                
                                                                                        Προς :
                                                                                             κ.   Δήμαρχο
                                                                                             κα. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης – υποψηφιότητα εκ μέρους της Ρι.Κι.Π.   Β.Β.Β.
   Με τη θεσμοθέτηση του “συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης” εισήχθη  στην διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης η δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακοδιοίκηση κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων των δημοτικών υπηρεσιών. Με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (Νόμος : “Καλλικράτης”) προβλέπεται η διαδικασία επιλογής και η αποστολή του προσώπου που θα επωμιστεί το συγκεκριµένο έργο σε κάθε Δήμο. Πρόκειται για εισαγωγή στην ελληνική δηµόσια τάξη του θεσμού του “δηµοτικού συνηγόρου του πολίτη” (municipal ombudsman) που ήδη λειτουργεί εδώ και δεκαετίες σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ωστόσο, η γενικότητα των διατάξεων του νόμου επιβάλλει την υιοθέτηση ορισµένων κατευθυντήριων γραµµών για την αποτελεσµατική λειτουργία του  θεσμού. 
Η οργάνωση και λειτουργία του συμπαραστάτη, ως δημοτικού οργάνου, θα πρέπει να ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από αντίστοιχα θεσμικά όργανα, µε βάση την εγχώρια εµπειρία (λ.χ. Συνήγορος του Πολίτη) αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά του  Δήµου μας , στον οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ο συµπαραστάτης.
   Με αυτό το σκεπτικό, καταθέτουμε την πρόταση υποψηφιότητας , η οποία διέπεται από µια πραγματιστική προσέγγιση για την λειτουργία του συμπαραστάτη, στη δεδομένης οικονοµικοκοινωνική συγκυρία, χωρίς όμως να υποτιμά την ανάγκη συγκρότησης ενός αποτελεσματικού οργάνου που θα καταστεί απαραίτητο στον δημότη και την επιχείρηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
    Ο προτεινόμενος υποψήφιος εκ μέρους της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι ο δικηγόρος κ. Πετράκος Ν. Χρήστος , εξαίρετος επιστήμονας και πολίτης με πολυετή ενασχόληση με τα κοινωπολιτικά ζητήματα . 
*Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κ. Πετράκου Χρήστου επισυνάπτεται.
 
                                                                                                                 Για την Ρι.Κι.Π.   Β.Β.Β.
                                                                                                                    Ματόπουλος  θάνος
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                            Χρήστος Ν. Πετράκος


Φειδίου 2  • 106 7  Αθήνα
Αριθμός τηλεφώνου 2103800832 
Αριθμός Κινητού 6932584155 •                                        
E-mail christos.petrakos@gmail.comΠροσωπικές πληροφορίες
 

 

 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, πατέρας δύο κοριτσιών

Εθνικότητα: Ελληνική

 Έτος γέννησης: 1970

 Τόπος γέννησης: Πειραιάς
 
Εργασιακή εμπειρία
 

 

2013 -  …….,     Δικηγόρος Αθηνών

1999 – 2011,       INDEX ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΙΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.                  

                       Εσωτερικός ελεγκτής  

1995 – 1999,     Ασκούμενος Δικηγόρος

Σπουδές
 

 

1990 – 1995     Université de Lille II, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales                                                                             
 

Maîtrise en Droit Publique

Licence en Droit

Diplôme des Etudes Universitaires Générales en Droit
 
Κοινωνικές δραστηριότητες
 
 

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς

Μέλος της Γραμματείας της παράταξης Ενωμένοι Δικηγόροι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών


Γλώσσες


Αγγλικά  

Γαλλικά

 
 

 

 

    

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

ΣτΕ 6/2/2015 ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ της ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ της ΑΤΤΙΚΗΣ


Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 συζητήθηκε στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή των δήμων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αλίμου, καθώς και 80 πολιτών από Φάληρο –Κορωπί- Σαρωνικό  , με την οποία ζητούν να ακυρωθεί η κοινή υπουργική απόφαση που παραχωρεί τις παραλιακές εκτάσεις της Αττικής στην εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.». Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αίτημα αναβολής απ’ όλους εκτός από τον Δήμο Αλίμου ,λόγω της αλλαγής κυβέρνησης, προκειμένου να σχηματιστεί άποψη από τους νέους υπουργούς, το εύλογο αίτημα απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο και το θέμα συζητήθηκε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Κ. Κατερινόπουλος, ανέπτυξε τις θέσεις του Δήμου οι οποίες περιλαμβάνουν το δίκαιο αίτημα να αναλάβουν οι δήμοι τη διαχείριση των παραλιών .


Ο συνήγορος του Δήμου Αλίμου  υποστήριξε  ότι οι ΟΤΑ χάνουν πολύτιμα έσοδα από τη μεταβίβαση αυτή. O συνήγορος των πολιτών από τη μεριά του σημείωσε ότι με τη μεταβίβαση αλλάζει ο σκοπός και η χρήση των εκτάσεων αυτών. Στην απάντησή της, η πλευρά της Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ σχολίασε ότι ούτως ή άλλως οι ακτές αποτελούσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους δήμους και καταπατητές  και ότι με τη μεταβίβαση αυτή μπαίνει τάξη.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» ισχυρίστηκε πως η εταιρεία είναι κρατικός φορέας και λετουργεί για την διασφάλιση και αξιοποίηση των παράκτιων ακινήτων του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να μη θίγονται τα συμφέροντα του δημοσίου.

Οι συνήγοροι των εμπλεκόμενων Υπουργείων, (Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού) προέβαλαν το επιχείρημα ότι η ΚΥΑ των αρμοδίων υπουργών είναι νόμιμη   και ζήτησαν χρόνο για να μπορέσουν οι νέοι υπουργοί να εκφράσουν τη δική τους βούληση. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε ότι, από τη στιγμή που η εταιρεία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την κυβέρνηση, η παραχώρηση δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα αμφισβήτησε το έννομο συμφέρον όσων προσέφυγαν, ειδικά των πολιτών.
Ο δικηγόρος του Υπουργείου Τουρισμού, συντάκτηκε με τους συναδέλφους του, αλλά   έκανε καιέκανε και ειδική αναφορά  στην ανάγκη διαφύλαξης των αρχαιοτήτων και των προστατευόμενων περιοχών.

Το Ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έδωσε προθεσμία μέχρι 18 Φεβρουαρίου για να καταθέσουν όλοι τα σχετικά υπομνήματα και τις νομιμοποιήσεις .