Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ) - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β


          
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Βούλα  6/10/2015     
         blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                   Αριθμ. Πρωτοκ. : 072/2015          
            Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                     
         Facebook  : www.facebook.com/rikipvvv                            Προς :
                                                                                                    Κα Πρόεδρο    &  
                                                                                                    Συμβούλους  Δημοτικής
                                                                                                    Κοινότητας Βούλας
                                                         
 
Κατάθεση προτάσεων της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για την κατάρτιση του νέου ενιαίου
Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, στην 16η Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας.
 
  Ανταποκρινόμενοι στην προσπάθεια που γίνεται για την κατάρτιση του
νέου ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων, στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Β Β Β
μετά την επεξεργασία στα συλλογικά της όργανα, καταθέτει στα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βούλας προς συζήτηση, με βάση το προτεινόμενο από τις υπηρεσίες σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων , με εμφανείς επισημάνσεις προσθηκών και διαγραφών επ΄αυτού.
 
 
 
                      Για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. -
                                                                                     
                        Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βούλας
                                                                                                        
 
                                                                        Βαρδαβάς  Μανώλης ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ                (ΣΧΕΔΙΟ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο· Σκοπός του Κανονισμού.
 
1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προϋποθέσεων,
προδιαγραφών  και  κανόνων, για την κατασκευή των περιπτέρων και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται
για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων,
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες και τα πρόσωπα στους οποίους παραχωρήθηκε θέση περιπτέρου.
2. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:
α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης.
β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
 
      γ. Ο προσδιορισμός με σαφήνεια των επιτρεπόμενων διαστάσεων των περιπτέρων
      και των στοιχείων τους . Ο ορισμός των τετραγωνικών μέτρων παραχώρησης     
κοινόχρηστου χώρου των περιπτέρων διευκολύνοντας τους διαχειριστές τους και επανορθώνοντας ασάφειες του παρελθόντος.
γ. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜ ΕΑ), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.
 
ΑΡΘΡΟ 2: Νομικό Πλαίσιο
 
Ο παρών κανονισμός στηρίζεται στις εξής διατάξεις:
α, Ν. 3463/2006, άρθρο 79 «Κανονιστικές αποφάσεις».
β. Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α} «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 73 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής-Αρμοδιότητες, άρθρο 83 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας και άρθρο 84 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας).
γ. Κ.Υ.Α.αριθμ.Φ.443,531/24/300030/1969 (ΦΕΚ.588Α'), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α.αριθμ.Φ.900/12!158489/2006(ΦΕΚ.424Β') Περί
του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων, που καταργείται από τον Ν.4257/14-4-14 και επιτρέπεται στους Δήμους με κανονιστικές αποφάσεις να καθορίζουν τις διαστάσεις των περιπτέρων.
δ. Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/85 «Γενικός -Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις».
 
        ε. Τα άρθρα 13 και 73 του από 24-9/20-10-1958 Βασιλικού Διατάγματος «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων τωv Δήμωv και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα στ. Ν.Δ. 1044/1971 (ΦΕΚ Α' 245)
ζ. Του άρθρου πρώτου, παρ ΣΤ υποπαράγραφος Π2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕκ.222 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/20141ΦΕκ.93 Α,').
η. Του Ν. 269/1999 (Φ.Ε.Κ. 57 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (άρθρα 34,47 και 48), όπως ισχύουν σήμερα.
θ. Ν. 3734/09, αρθρ. 34, παρ. 2 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας και άλλες διατάξεις».
ι .Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 970 και 971)_
 
ια, Την με αριθμ. 52907/2009 (ΦΕΚ. 2621/Β/2009) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
 
ΑΡΘΡΟ 3: Χρήσιμοι ορισμοί
 
• Κοινόχρηστα, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ' όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
• Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού
χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου.
• Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.4093/12.
• Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, εiτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού.
• Αυθαίρετη xρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς τηv άδεια του Δημάρχου.
 
Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια άδειας.
 
ΑΡΘΡΟ 4: Καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων
 
1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
 
Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασία της κοινής χρήσης, με σκοπό την  εναρμόνιση του περιπτέρου με το ιδιαίτερο χαρακτήρα του τοπίου σε αυτούς τους χώρους.. Επίσης σε σημεία- περιοχές όπου με βάσει την κείμενη νομοθεσία υπάρχει διάταγμα προστασίας και προβλέπεται η ύπαρξη μελέτης διαμόρφωσης για την τοποθέτηση, μορφή και λειτουργία, θα ακολουθούνται αυστηρά οι όροι προστασίας.
2. Όλες οι θέσεις των περιπτέρων τοπογραφούνται από τη ΔΙνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257{2014.
3. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν.4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2.) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257!2014 θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης και της εποχικότητας με στοιχεία κοινά αποδεκτά μετά από έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
4. Το τέλος του χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα που λειτουργούν καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και καταβάλλεται στο Δήμο από 1-1-2016, από το πρόσωπο επ' ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομίας της. Τυχόν μισθώματα και τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων, όταν δεν υπάρχουν δικαιούχοι ή διάδοχοι, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α., μέχρι τη λήξη της
μίσθωσης.
 
Υφιστάμενες Θέσεις περιπτέρων στις Δημοτικές Κοινότητες (πριν την ισχύ του Κανονισμού):
 
 
 
Στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, υπάρχουν ................. { .. ) θέσεις για τη
λειτουργία περιπτέρων.
 
α} Οι ..... θέσεις είναι στη Δημοτική Κοινότητα Βούλας, οι κάτωθι:.
 
1)Πλατεία Βασιλέως Παύλου / 2 θέσεις, κτλ ..
 
β) Στην Δημοτική Κοινότητα Βάρης υπάρχουν .............. ( . ) θέσεις για τη λειτουργία περιπτέρων:
 
1} .
 
γ) Στην Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης υπάρχουν    (           ) θέσεις για τη λειτουργία περιπτέρων:
 
1)                     .
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων - Τύπος και διαστάσεις σώματος περιπτέρων.

 
Ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι μέχρι
συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου το οποίο θα είναι έως ... τμ. Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων
ή γενικότερα εμποδίζουν, από την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου πέραν του κουβουκλίου τους, την θέα προς τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι μέχρι ... τ.µ, συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα ..... τ.μ Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον .... μ.
Η τέντα μπορεί να εκτείνεται έως ………..μ. από το εσώτερα άκρο του κρασπέδου, μόνο εφόσον αφήνει ελεύθερο ύψος ...................................................................... μ.
 
Χρήση κοινοχρήστου χώρου μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν εκδόσεως αδείας
 
από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο
χώρος κάτω από την τέντα θεωρείται ως κοινόχρηστος  χώρος που έχει καταληφθεί για την χρήση του περιπτέρου.
 
Στην περίπτωση εφαρμογής του (ενδεικτικού) σχεδίου 1, πέραν του κουβουκλίου (μέγιστες διαστάσεις…… μ) επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος
 (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία προεξέχει το μέγιστο ….μέτρα σε οριζόντια προβολή από αυτό. Όλα τα ψυγεία, κλτ, θα πρέπει να εφάπτονται του περιπτέρου.
 
 

Στην περίπτωση εφαρμογής του (ενδεικτικού) σχεδίου2: Ο συνολικός χώρος Κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι μέχρι.... τ.μ .. Η τέντα μπορεί να προεξέχει έως ..... μ. Για περίπτερα που βρίσκονται-μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων ή γενικότερα εμποδίζουν την θέα προς τους υπόλοιπους
κοινόχρηστους χώρους θα πρέπει να προτιμάται ο τύπος του σχεδίου ... . Όλα τα ψυγεία, κτλ, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο στέγαστρο του περιπτέρου που έχει διαστάσεις .... μ.Χ(μέγιστο) ... μ, με τρόπο που δεν θα εμποδίζει την διαμπερή
κυκλοφορία των πεζών. Τις ώρες μη λειτουργίας  του περίπτερου, επιτρέπεται
η προστασία του κουβουκλίου και του στεγάστρου του περιπτέρου με ομοιόμορφα μεταλλικά ρολά με περσίδες. Για νέα περίπτερα θα ακολουθείται το σχέδιο …...
ή το σχέδιο……. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα ..... μ. (συμπεριλαμβανομένης της τέντας).
1. Το χρώμα του κουβουκλίου θα είναι , …............................ και της τέντας….. Σε κάθε περίπτωση η επιτρεπόμενη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει
να εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του περιπτέρου και να μην προεξέχει αυτού σε καμία περίπτωση.
2. Στις εμπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται ... ..   ( .... ) συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, στην πίσω δε πλευρά θα κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου, με επαρκές και προσπελάσιμο άνοιγμα για δικαιούχο ΑΜΕΑ.
3. Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των
καθοριζομένων διατάσεων, τα υφιστάμενα περίπτερα μπορούν να τοποθετήσουν τα ρολά ασφαλείας περιμετρικά με μέγιστη επιβάρυνση των προβλεπόμενων διαστάσεων 10 εκατοστών, το μέγιστο .
4. Στην περίπτωση της εφαρμογής του σχεδίου 1, επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμοφρακτών {ρολά} από ύφασµα ..... ή από διάφανη μεμβράνη μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση, ισχυρός άνεμος, χαμηλή θερμοκρασία (κάτω των 12 oC 8-10 oC) ή υψηλή θερμοκρασία για την προστασία των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση της εφαρμογής του σχεδίου 2, και για τις ίδιες καιρικές συνθήκες, επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμοφρακτών (ρολά) από ύφασμα χρώματος μπλέ, μόνο στο στέγαστρο. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,6μ.
5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων στην κατασκευή του περιπτέρου.
 ?Εξαίρεση αποτελούν οι διαφημίσεις που προβλέπονται βάσει της ΚΥΑ52138/25.11.2003 (ΦΕΚ 1788/Β/2003) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ18801/10.04.2006 (ΦΕΚ 521/Β/2006) καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν.2946/08.10.2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001 «Περί Υπαίθριας Διαφήμισης»).=αφορά κυρίως υφιστάμενες διαφημίσεις που έχουν με σύμβαση αποδεχτεί οι δικαιούχοι σε τέντες και μετώπες.
6. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να συμμορφωθούν οι έχοντες την εκμετάλλευση περιπτέρου είναι ένα (1) έτος από την
δημοσίευση του παρόντος κανονισμού ήτοι από 1 / 1/ 2016.

 
7. Είναι δυνατή η εγκατάσταση στα περίπτερα φωτοβολταικών συστημάτων
κατάλληλου  μεγέθους αποκλειστικά  για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών
αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι
κατασκευαστικές επεμβάσεις  για την  αύξηση των διαστάσεών υφιστάμενων
περιπτέρων, oι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών στη
στέγη και του συνοδευτικού εξοπλισμού ενός περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας και ΠεριβάλλοντοςΧωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
 
ΑΡΘΡΟ 6: Μέγιστος αριθμός Ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο και επιτρεπόμενη διάταξη τους στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
Ο μέγιστος αριθμός των Ψυγείων που θα τοποθετούνται έξω από τα περίπτερα και η διάταξη τους καθορίζονται ως εξής:
• Ένα (1) ψυγείο παγωτών μέγιστων διαστάσεων 1,70μ. χ Ο,65μ. ήτοι κατάληψη παραχωρουμένου κοινόχρηστου χώρου 1,10 τ.μ., Ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών μέγιστων διαστάσεων Ο,70μ. χ Ο,65μ. ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,46 τ.μ.
• Ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών μέγιστων διαστάσεων 1,30μ. χ Ο,69μ. ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,90 τ.μ ..
• Επίσης δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός (1) σταντ πώλησης εντύπων διαστάσεων Ο,30μ. χ 1,00 μ, ήτοι κατάληψη 0,30 τ.µ,
Αυτό σημαίνει πως η συνολική χρήση (κατάληψη) των Ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και σταντ πώλησης εντύπων θα είναι έως 2,76 Τ.μ.. Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος θα προορίζεται για την δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρουμένου κοινόχρηστου.
Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρούμενο
κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητά του.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των στοιχείων στον
παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο με έναν από τους παραπάνω προτεινόμενους τρόπους, δύναται να εξετάζεται η περίπτωση τοποθέτησής τους με διαφορετικό τρόπο μη εξαιρουμένων κατά τα λοιπά των όλων των αναφερόμενων όρων  στον παρόντα κανονισμό.
 
 
Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων ή
γενικότερα εμποδίζουν από την διάταξη των ψυγείων τους την θέα προς τους
υπόλοιπους κοινόχρηστους  Xώρους των οποίων ο συνολικός χώρος κατάληψης δεν θα ξεπερνά τα 10 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, η διάταξη των ψυγείων δύναται να εξετάζεται κατά
περίπτωση.
ΑΡθΡΟ 7: Αρμοδιότητες - Διαδικασίες.
Εκτός του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης υπάρχουν …. (… ......... ) θέσεις για τη λειτουργία περιπτέρων:, ουδεμία άλλη αρχή έχει
δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ' αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση περιπτέρου.
Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι αρμοδιότητες σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης πάντα κατ' επιταγή της κείμενης νομοθεσίας.
Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε Φορολογική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 8: Υποχρεώσεις Υπευθύνων Λειτουργίας Περιπτέρων
1. Στα πεζοδρόμια όπου υπάρχουν τοποθετημένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους
τουλάχιστον 1,60μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα καθορίζεται ο μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος.
2. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου καθώς και του οδοστρώματος.
3. Δεν θα εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.
4. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.].
Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν από την έκδοση της άδειας, της
                                                                                 
έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα
εμφαίνεται ο υπό κατάληψη
χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε
μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών  στοιχείων απαιτεί την έγκριση των
υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.
5. Δεν επιτρέπεται  η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων για την
τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών.
6. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων, οθονών προβολής εμπορικών μηνυμάτων καθώς και τηλεοράσεων εκτός περιπτέρου.
7. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου. Οφείλει να τοποθετήσει επαρκή αριθμό κάδων συλλογής απορριμμάτων, όπως θα του υποδειχτεί για να εναρμονιστεί με το υπό εφαρμογή Τοπικό Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον υφιστάμενο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.
8. Τα περίπτερα υπάρχουν στο Δήμο Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης για να
εξυπηρετείται η τοπική κοινωνία, οι εργαζόμενοι σ' αυτόν και οι επισκέπτες.
Επομένως, έχουν υποχρέωση να λειτουργούν τουλάχιστον τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
. όλα τα περίπτερα πρέπει να λειτουργούν ανελλιπώς τις καθημερινές και επιτρέπεται να λειτουργούν Κυριακές και ημέρες αργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους.
9. Στο περίπτωση που περίπτερο παραχωρείται σύμφωνα με την Ν. 4257/2014 σε ΑΜΕΑ ή πολύτεκνο ή σε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από της οπονραφήτ; του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το 6μηνο χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο, Σ’ αυτή την περίπτωση, το άτομο στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν μπορεί να μετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει 2ετία από την ανάκληση της παραχώρησης.
10. Ο παραχωρησιούχος, είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο
αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της επινοικίασής του σε τρίτο με την Επιφύλαξη της παρ. 7 του άρ.76 του Ν. 4257/14. Αυτό ισχύει και για τους κληρονόμους του (σύζυγο και ενήλικα τέκνα) οι οποίοι, εφ' όσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του περιπτέρου μέχρι τη λήξη της 10ετίαςι υποχρεούνται να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή στο Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 9: Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επιπλέον χώρος (κοινόχρηστος) ο οποίος προορίζεται για την τοποθέτηση Ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Ο χώρος αυτός θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου Λογίζονται ως χρήση και Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου .

2. Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα είναι:
Για το Σχ.1: 19,76 τμ
Για το Σχ.2α : 7,50 τµ
Για το Σχ. 2b: 16,06 τµ
3. Σε κάθε περίπτωση η επιτρεπόμενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του περιπτέρου και να μην προεξέχει αυτού σε καμία περίπτωση.
4. Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών πλησίον των περιπτέρων θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της Δημοτικής Τοπικής Κοινότητας καθώς και της Αστυνομίας κατ' εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου.
ΑΡθΡΟ 10: Διοικητικές και άλλες κυρώσεις
Σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 και το άρθρο 6 του ν. 1900/1990 που αντικαταστάθηκε από το άρθ. 5O του Ν. 4257/2014
1. Σε περίπτωση διαφορετικής (αυθαίρετης) χρήσης κοινόχρηστων χώρων, από αυτήν για την οποία έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, επιπλέον πρόστιμο ισόποσου του τέλους, ανεξάρτητα από το διάστημα της διαφορετικής (αυθαίρετης) χρήσης.
2. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.
3. Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήμο ή τις αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπήν, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο Φορές και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους
 
αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν την συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείoυ και δεv
επιστρέφονται εάν  δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Aν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριώv (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του ν. 463/2006.».
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται άμεσα και αμετάκλητα σε περιοχές και σημεία με ειδικό καθεστώς προστασίας, οριζόμενο με νόμο ή διάταγμα.
 
ΑΡΘΡΟ 11: Υποβολή αιτήσεων για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου
Πριν από την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης απευθυνόμενος στο τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
                                                         
Στην αίτηση που θα υποβάλλεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου δηλ. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, θα επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
2. Η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.
3. Σχέδιο κάτοψης όπου θα απεικονίζεται ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του «Κανονισμού περιπτέρων» και παρέλαβε αντίγραφο του.
5. Έγραφα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης περί μη οφειλής για τέλη, φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς αυτόν ή νομίμου ρυθμίσεως τους.
6. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιμο οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου .
Διευκρινίζεται πως προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας κοινόχρηστου χώρου από τον δήμο είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 
 
ΑΡΘΡΟ 12: Στοιχεία της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου xώρoυ.
Στην άδεια θα αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου το είδος και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τέλος, των διατάξεων του Ν.1080/80.
 

ΑΡΘΡΟ 12 13: Μετατόπιση θέσης περιπτέρου
Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία Εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητα; και εισήγηση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 20 του Ν.Δ. 1044/1971. (περίπτ. 3 της υποπαρ. Π.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ. Α').
Μετατόπιση περιπτέρου γίνεται:
α) Αυτεπάγγελτα, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εάν συντρέχει κάποια από τις αιτίες που προβλέπει το άρθρ.5 του Ν.Ι043/1980, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον Ν.3648/2008 και συγκεκριμένα για λόγους εκτέλεσης Δημοσίων Κοινοτικών Έργων είτε για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, η διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και η ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας.
Ο δικαιούχος ενημερώνεται από την Υπηρεσία για την ανάγκη μετατόπισης του περιπτέρου στις παραπάνω περιπτώσεις και καλείται να υποβάλει εντός καθοριζομένης προθεσμίας εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα θέση στην οποία επιθυμεί να μετατοπιστεί το περίπτερο, οι οποίες θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία ως προς την καταλληλότητά τους και ιδίως ως προς την τήρηση των νομίμων προδιαγραφών για την ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, για τη διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και για την ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας.
Για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς τη νέα θέση του υπό μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλαιά θέση, η αποδοτικότητα της νέας θέσης και ο αριθμός γειτνιαζόντων περιπτέρων (αρ. 9 Ν.1043/1980).
Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η
μετατόπιση σύμφωνα με το αρ.6 του Ν. 3648/2008.
 
β) Μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος μετατόπισης από το δικαιούχο  του περιπτέρου, λόγω άγονης θέσης. Ομοίως στην περίπτωση ζυτή, ο αιτών υποβάλλει εναλλακτικές Προτάσεις για τη μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση, οι οποίες
θα ελεγχθούν με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια.
Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον δικαιούχο.
Εάν εντός τρίμηνης προθεσμίας  που ορίζεται για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση στη σχετική απόφαση Δημάρχου, αυτή δεν πραγματοποιηθεί, το περίπτερο θα κατεδαφίζεται κατά την διαδικασία περί αυθαιρέτων κτισμάτων. Για τη μετατόπιση της θέσης περιπτέρου κατόπιν υποβολής αιτήματος δικαιούχου περιπτέρου, υποβάλλεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Εκπροσώπησης των δικαιούχων εκμετάλλευσης Περιπτέρων.
ΑΡΘΡΟ 13 14: Μεταβατικές διατάξεις
Τα περίπτερα που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται γενικά στους όρους του, οι δε Φορείς εκμεταλλεύσεως τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους.
Το ύψος των τελών είναι αυτό που θα καθορίζεται κάθε χρόνο με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Bάρης Boύλας-Boυλιαγμένης για την κατάληψη
κοινοχρήστων χώρων κατά κατηγορία (τόσο για το κουβούκλιο όσο και για τους κοινόχρηστους χώρους πλέον αυτού).
Ο Δήμαρχος και οι επικεφαλείς των αρμόδιων υπηρεσιών και επιτροπών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισμού. Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.  
 

 
 
 
 

 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
 
Άρθρο …. :
Επιτρεπόμενα Πωλούμενα Είδη
 Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.Δ.1044/71, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87/1980 τεύχος Α') η άδεια πώλησης ειδών τροφίμων και ποτών στα περίπτερα, χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ανωτέρω άδεια θα πρέπει να αναγράφονται τα προς πώληση τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 1043/80(ΦΕΚ Α'87). Επισημαίνουμε ότι λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων (καιρικές συνθήκες, χωροθέτηση, κατασκευή, απουσία αποθηκευτικού χώρου κ.λ.π) μπορούν να διαθέτουν ορισμένα από τα τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά που προβλέπονται στην κατηγορία Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πώληση προϊόντων σοκαλατοποιίας, καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, εγκυτιωμένα αναψυκτικά, μπύρες, νερά, χυμούς, γαλακτοκομικά (πλην τυροκομικών), ζελέ τυποποιημένα, τυποποιημένα σάντουιτς, παγωτά κ.λ.π σύμφωνα με την άδεια πώλησης που χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μετά από αίτηση τους, από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου