Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΙΚΙΠ για ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ για ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Β.Β.Β. 

                                Βούλα   1/ 4 / 2016     

  
  blogs        : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                         Αριθμ. Πρωτοκ. : 024  / 2016         
  Ε-mail      : rikipvvv@gmail.com                                         
  Facebook : www.facebook.com/rikipvvv                        

                                                                                 Προς:
                                                                                  Κα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                           Κο Δήμαρχο

                                                                                           
Θέμα:  προτάσεις επί του αναθεωρημένου «ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

κα Πρόεδρε και κε Δήμαρχε , η ΡΙΚΙΠ  Β.Β.Β. μετά την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης επί του ιδίου θέματος (Αρ.Πρωτ.8356/29.2.2016) στα πλαίσια της συζήτησης του στη 2η συνεδρίαση του  συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Βούλας της 2 Μαρτίου 2016 (συνεδρίαση η οποία ανεβλήθη), σήμερα επί του νέου τροποποιημένου και εναρμονισμένου και με παρατηρήσεις από την αρχική μας πρόταση «ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», το οποίο συζητείται στην 8η συνεδρίαση 2016 του Δημοτικού συμβουλίου, έχουμε να επισημάνουμε και να προτείνουμε τις παρακάτω βελτιώσεις:


ΑΡΘΡΟ 3
Χώροι λειτουργίας εμποροπανηγύρεων

Στο τέλος του παρόντος άρθρου αναφέρεται: «Οι προς χρήση χώροι αποτυπώνονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν τον παρόντα κανονισμό.» τα σχέδια τα οποία εξετάσαμε και προσδιορίζουν τις προς διάθεση θέσεις για την διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων είναι τα περισσότερα πρόχειρα και ασαφή. Επομένως είναι ανάγκη να δημιουργηθούν νέα με ακριβή απεικόνιση των θέσεων και των διαστάσεων τους. Η δημιουργία σχεδίου και φωτορεαλιστικής απεικόνισης  των θέσεων αυτών είναι η προτιμότερη. 


ΑΡΘΡΟ 4
Γενικές Υποχρεώσεις

Στην παράγραφο 1 στην περίπτωση δ) αναφέρεται : «δ) να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους (πάγκους), πέραν όσων ορίζονται στην παρούσα, και»

με την διατύπωση αυτή δίνεται η εντύπωση ότι με την παραχώρηση των χώρων προς χρήση θα περιλαμβάνονται και οι πάγκοι.

Προτείνεται η αναδιατύπωση όπως:  ‘’δ) να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους (για την τοποθέτηση πάγκου), πέραν όσων ορίζονται στην παρούσα, και ‘’

Στην παράγραφο 1 στην περίπτωση ε) αναφέρεται : «Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ημερών με ωρα έναρξης την 7:00 π.μ της παραμονής και λήξη την 1:00 π.μ. της επομένης της γιορτής». Προτιμότερο είναι να μην προτρέπονται οι έμποροι που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη να ξεστήνουν τους πάγκους και να αποχωρούν στις 1:00 π.μ, γιατί σίγουρα θα δημιουργούν όχληση στους περιοίκους.

Προτείνεται ‘’η αποχώρηση μέχρι τις 11:00 μμ της ημέρας της εορτής, με υπολογισμό και ανάλογη χρέωση. Ειδάλλως την επόμενη το πρωί έως τις 8:οο π.μ. με  ανάλογη χρέωση’’.

 
Στο ίδιο άρθρο στο τελευταίο εδάφιο αναφέρει: «Για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη εκδίδεται σχετική άδεια από τον Πρόεδρο της Δημοτικής:» Η πρόταση που είχε κατατεθεί για συζήτηση στα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων ανέφερε «Για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη εκδίδεται σχετική άδεια από το Δήμαρχο, η οποία χορηγείται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:»

Στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α707.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (άρθρα 79 έως και 91) δεν προκύπτει σαφώς η αυτή η αρμοδιότητα για τα συμβούλια των Δημοτικών κοινοτήτων.


Στην συνέχεια απαριθμούνται οι κατηγορίες δικαιούχων και αναφέρεται στην περίπτωση « ε) σε λοιπούς εμπόρους »  το οποίο είναι ασαφές και έξω από κάθε δικαιοδοσία επιτρέπει την συμμετοχή σε όλους όσους έχουν άδεια εμπορίου.

Προτείνεται αντικατάσταση της περίπτωσης ε) με την επιτρεπόμενη κατηγορία για εμποροπανηγύρεις:  ‘’ 3) παραγωγούς αγροτικών προϊόντων (όσους δεν διαθέτουν άδεια λαϊκής αγοράς) ‘’.  


ΑΡΘΡΟ 6

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πεδίο «Β. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται μετά από την κατάθεση σχετικής αίτησης συμμετοχής - υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο θα χορηγείται από την υπηρεσία) που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά

από τα εξής:» αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Αντίγραφο Βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα τρέχοντος έτους (ασφαλιστική ενημερότητα)» ενώ βάσει της εγκυκλίου με αριθ. Κ1- 939/31-12-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου και επομένως η ύπαρξη και μόνο της εν ισχύ άδειας άσκησης εμπορίου υπαίθριου εμπορίου είναι αρκετή.


Στο πεδίο «Ζ. Για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.» προτείνεται να συμπληρωθεί ‘’του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού’’.

 
 

ΑΡΘΡΟ 7

Θέσεις και τρόπος κατασκευής πάγκων συμμετεχόντων

Η κατασκευή των πάγκων εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο ο οποίος περιγράφεται, να προβλέπεται και να επιτρέπεται η κατασκευή από σύγχρονα υλικά αλουμίνιο – γαλβανισμένα μέταλλα, καθώς  και η χρήση αδειοδοτημένων ρυμουλκούμενων τροχήλατων τρέιλερ και αυτοκινούμενων τρέιλερ  υπαίθριας προβολής και πώλησης εμπορευμάτων.


 ΑΡΘΡΟ 8
Επιτροπή Εμποροπανήγυρης

Να προστεθεί γ) παράγραφος η οποία θα ορίζει ότι η οριζόμενη Επιτροπή Εμποροπανήγυρης

θα είναι σε πλήρη συνεργασία και επικοινωνία με τα κλιμάκια της Δημοτικής αστυνομίας που θα έχουν οριστεί για να εποπτεύουν την περιοχή και την  Εμποροπανήγυρη.

 
ΑΡΘΡΟ 9
Υποβολή αιτήσεων - Διαδικασία κλήρωσης θέσεων
Όπου αναφέρεται « δύο (2) θέσεων » προτείνεται να συμπληρωθεί  ‘’ όμορων ‘’…..

Στο σημείο όπου αναφέρεται «Οι αιτούμενοι για άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, δημότες  του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εξαιρούνται της κλήρωσης και εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις (άρθρο 6), δύο (2) ημέρες πριν από την ορισθείσα κλήρωση μπορούν να προσέλθουν στο Δήμο και να επιλέξουν σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, την θέση που επιθυμούν από το σύνολο των διαθεσίμων.» να προβλεφτεί το ποσοστό αυτό των δικαιούχων δημοτών του οικείου Δήμου επί του  συνολικού αριθμού των προς χορήγηση θέσεων θα είναι 10%.

 

ΑΡΘΡΟ 10
Επιτρεπόμενα είδη

Να προστεθούν: στο σημείο που αναφέρει «Βιβλία» και ‘’ είδη γραφικής ύλης’’

και επί πλέον:

Ø  Είδη κήπου και κηπουρικής

Ø  Εδώδιμα αποικιακά προϊόντα (βότανα-προϊόντα με πρώτη ύλη το μέλι)

 

ΑΡΘΡΟ 11
 Γενικές Διατάξεις


Στο σημείο όπου αναφέρεται «Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο χώρο της εμποροπανήγυρης, για λόγους ασφαλείας, πυρασφάλειας και ισοκατανομής των ηλεκτρικών φορτίων.» προτείνεται να συμπληρωθεί ‘’ και για λόγους ηχορ΄υπανσης – ατμοσφαιρικής ρύπανσης (καυσαέρια)’’


Να προστεθεί νέα παράγραφος η οποία να αναφέρει:

Ο Δήμος στους με άδεια συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη οφείλει να παρέχει ανά χορηγούμενη θέση παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για σύνδεση στον πάγκο ή στο ρυμουλκούμενο τροχήλατο τρέιλερ ή στο αυτοκινούμενο τρέιλερ  υπαίθριας προβολής και πώλησης εμπορευμάτων, η σύνδεση της γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εμπόρου.

Ο Δήμος φροντίζει για την έγκαιρη  χωροθέτηση χημικών τουαλετών στον χώρο. Η αναλογία προτείνεται στις 2  χημικές τουαλέτες ανά 20 θέσεις-πάγκους.

Ο δήμος μεριμνά και για τα θέματα των αναγκαίων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

                                                                          για την ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.     
                                                                                                   
                                                                                           Ματόπουλος  θανος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου