Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΕΝΑΡΞΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016


                                                                                                     ΑΔΑ: 6ΠΛΘ4653Π8-Π66 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ. : 115 26 Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Αλεξάκη

Τηλ. : 210 6931292

Fax : 210 6994355

                                                      Αθήνα , 18/5/2016

                                                        Αριθμ. πρωτ.: οικ. 125671

ΑΠΟΦΑΣΗ

Κοιν.: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ: « Διάρκεια κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2016 »

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3) Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Β/28-8-2014), σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/2013 (ΦΕΚ 679/Β/2013)

«Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ», όπως ισχύουν.

4) Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής.

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού

σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και

Τουρισμού » (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).

5) Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).

6) Την υπ΄αριθμ. οικ. 20476/13-5-2015 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ.

«Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 342/Υ.Ο.Δ.Δ./15-5-2015).

7) Την με αρ. Υ 31/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων

στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Φ.Ε.Κ. 2183/Β/12-

10-2015).

8) Την με αριθμ. οικ. 201/5-1-2016 απόφαση των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 6/Β/2016) περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή

Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή

Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού

Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό

Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των

Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους

Προϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

9) Την με αρ.πρωτ. οικ. 50357/27-10-2014 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ περί τοποθέτησης

Προϊσταμένων Διευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10) Την με αρ.πρωτ. οικ. 50438/27-10-2014 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ περί τοποθέτησης

Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11) Την Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και

την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

12) Την υπ΄αριθμ. Η.Π. 8600/416/Ε103/26-2-2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) σχετικά με την

«Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της

Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την

κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης

Φεβρουαρίου 2006.

13) Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 293/10-5-2016 εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων προς τον

Υπουργό Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αποφασίζουμε

η κολυμβητική περίοδος για το έτος 2016, να διαρκέσει πέντε (5) μήνες, αρχής γενομένης από την

1η Ιουνίου 2016.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΕΓΥ

2. Αρχείο Φ.15

Κοιν/ση:

Γραφείο Υπουργού Αναπληρωτή Π.ΕΝ.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ_

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου