Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

Κανονισμός Λειτουργίας Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

1) ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της κίνησης είναι η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων του Δήμου και των κατοίκων του με βάση τη Διακήρυξη Αρχών που έχει ψηφιστεί. Η προσπάθεια αυτή θα γίνεται με κάθε νόμιμο τρόπο και με την κάθοδο στις δημοτικές εκλογές με στόχο τη διεκδίκηση πλειοψηφικής λαϊκής εντολής.

2) ΜΕΛΗ
    Μέλος της Δημοτικής Κίνησης(Δ.Κ) είναι κάθε πολίτης  που κατοικεί ή  εργάζεται  στα όρια του δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι δημότης του δήμου αυτού.
     Μέλος της κίνησης γίνεται όποιος δηλώσει ότι αποδέχεται την ιδρυτική διακήρυξη και τον κανονισμό λειτουργίας και καταθέσει τα στοιχεία του στην Δ.Κ. Τα μέλη συμμετέχουν στη Δ.Κ. ως άτομα  και όχι ως εκπρόσωποι  συλλογικοτήτων.
     Η Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Κίνησης, μετά από πρόταση μέλους της Δ. Κ., διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων εκτός του μέλους-αποδέκτη της μομφής να στερήσει την ιδιότητα του μέλους από οποιονδήποτε δεν σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της Δ.Κ. ή παρεμποδίζει την προώθηση των σκοπών της δια λόγων ή έργων.

3) ΟΡΓΑΝΑ
Όργανα της Δ.Κ. είναι η Γενική Συνέλευση και η Συντονιστική Γραμματεία.

Α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) είναι το ανώτερο αποφασιστικό όργανο της κίνησης. Αποφασίζει τελεσίδικα για όλα τα ζητήματα της Δ.Κ. Εγκρίνει  το πρόγραμμα της Δ.Κ. τον επικεφαλής της εκλογικής διαδικασίας και όλους τους υποψηφίους.
     Εκλέγει τη Συντονιστική Γραμματεία.
     Συγκαλείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, όπως η  ίδια αποφασίζει, πάντως τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται είτε  με απόφαση του συντονιστικού οργάνου είτε μετά από αίτημα δεκαπέντε(15 ) μελών της Δ.Κ. Η Γ.Σ έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το 30% των μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γ.Σ. χρειάζεται για απαρτία το 20% των μελών της Δ.Κ.
      Οι Γ.Σ. είναι ανοικτές. Μπορεί κάθε πολίτης να συμμετέχει με δικαίωμα λόγου. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της Δ.Κ.
Β) Συντονιστική Γραμματεία
     Η Συντονιστική Γραμματεία εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ανοικτή ή μυστική ψηφοφορία, όπως αποφασίζει η Γ.Σ.Ο αριθμός των μελών της ορίζεται από τη Γ.Σ. Προτείνεται να είναι κατ’ ελάχιστον πέντε (5).
      Η Συντονιστική Γραμματεία φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ., επιλαμβάνεται εκτάκτων ζητημάτων, συγκαλεί έκτακτες Γ.Σ., προτείνει την ημερήσια διάταξη των Γ.Σ., η οποία, βεβαίως, τελικά διαμορφώνεται από την ίδια τη Γ.Σ.
     Η θητεία της είναι διάρκειας ενός έτους. Η Συντονιστική Γραμματεία μπορεί να ανακληθεί από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία του 50% + 1(μία ψήφος) των παρόντων, κατόπιν πρότασης έστω και ενός μέλους. Τα μέλη της συντονιστικής γραμματείας δεν μπορεί να είναι εκλεγμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.


4) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Σε κάθε συνέλευση και πριν από οτιδήποτε άλλο, ψηφίζεται η συντονιστική ομάδα, που αποτελείται από έναν/μία έως τρεις συντονιστές/ριες (1 για μέχρι 20 παρόντες, 2 για μέχρι 40 παρόντες, ή 3 για πάνω από 40 παρόντες) και έναν/μία γραμματέα/πρακτικογράφο. Μπορεί να εκλέγεται και ένας ηλεκτρονικός καταγραφέας πρακτικών για διευκόλυνση επικοινωνίας και αρχειοθέτησης των αποφάσεων.

Β. Για την συζήτηση και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά από τον/την γραμματέα/πρακτικογράφο. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τους παρόντες, τις αποχωρήσεις ή ελεύσεις μελών, τα ουσιαστικά και διαδικαστικά θέματα για τα οποία γίνεται συζήτηση (σε τίτλους), τις προτάσεις που τίθενται σε ψηφοφορία, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και τις τελικές αποφάσεις.

Γ. Ο/Η/Οι συντονιστές/ριες δεν προσπαθούν να επιβάλουν την άποψή τους αλλά έχουν ως καθήκον να διευκολύνουν και να κάνουν αποτελεσματική την συζήτηση καθώς και να βοηθούν στην σύνθεση μεταξύ διαφορετικών απόψεων, όταν αυτό είναι εφικτό. Τα μέλη της ομάδας συντονιστών βρίσκονται σε διαρκή διαβούλευση, ώστε να εξελίσσεται δίκαια και γόνιμα η διαδικασία. Βοηθούν όλες τις απόψεις να εκφραστούν καθαρά και τους δίνουν ίσες ευκαιρίες να πείσουν, ενώ παράλληλα φροντίζουν για τον σεβασμό της άποψης οποιουδήποτε μέλους, όσο λανθασμένη κι αν μοιάζει. Αποσβένουν τις εντάσεις, διατηρούν πάντα ένα ευγενικό, πολιτισμένο και συναγωνιστικό κλίμα στην ανταλλαγή απόψεων. Σημαντικό τους καθήκον είναι να είναι πάντα εντελώς ξεκάθαρα σε όλους τόσο η διαδικασία μιας ψηφοφορίας, όσο και οι προτάσεις που μπαίνουν σε ψηφοφορία.

Δ. Ο/Οι συντονιστές επαναφέρουν ευγενικά στο θέμα, ομιλητές που τυχόν φεύγουν από αυτό, ενώ αν χρειαστεί, ζητούν από την συνέλευση να αποφανθεί (με ψηφοφορία) αν ο ομιλητής παρά τις εκκλήσεις τους είναι εκτός θέματος ή ο τρόπος του δεν είναι σωστός.

Ε. Οποιοδήποτε μέλος της συνέλευσης μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να καταθέσει μομφή κατά ενός ή περισσοτέρων συντονιστών, αν κρίνει ότι φέρεται άδικα ή κατά παράβαση των αρχών λειτουργίας. Μπορεί ακόμη και να επιμείνει στην άμεση αντικατάστασή του (ή τους), οπότε τότε πρέπει να γίνει άμεσα ψηφοφορία επί της μομφής και επί τυχόν αντικατάστασης.

Ζ. Για όλα τα διαδικαστικά θέματα (π.χ. τρόπος με τον οποίο θα μπουν διαφορετικές προτάσεις σε μία ή πολλές διαδοχικές ψηφοφορίες, κληρώσεις ομιλητών, διάρκεια ομιλιών ή δευτερολογιών, δυνατότητα ερωτήσεων, δυνατότητα ολιγόλεπτου διαλόγου, παρουσίαση γραπτών προτάσεων κλπ), προτείνεται μια διαδικασία από την συντονιστική ομάδα της συνέλευσης και αφού ακουστούν άλλες πιθανές προτάσεις από τα μέλη της συνέλευσης, η συνέλευση και μόνο είναι υπεύθυνη να εγκρίνει την διαδικασία με την οποία θα προχωρήσει.

Η. Τα διαδικαστικά θέματα και θέματα επί προσωπικού που προκύπτουν στην διάρκεια μιας συνέλευσης επιλύονται κατά προτεραιότητα (με τις ίδιες αρχές που ισχύουν για τα κυρίως θέματα), πριν συνεχίσει η συζήτηση ή τυχόν ψηφοφορία επί των κυρίων θεμάτων. Για όποιο πρόβλημα προκύπτει στην διάρκεια μιας συνέλευσης, αρμόδιο να το επιλύσει είναι το σώμα της συνέλευσης. Η συντονιστική ομάδα προτείνει λύσεις, όπως λύσεις μπορούν να προτείνουν και τα μέλη της συνέλευσης. Τελικά όλες οι προτάσεις τίθενται στο σώμα της συνέλευσης που επιλέγει την καλύτερη διαδικαστική λύση.

Θ. Στην προσπάθεια επίλυσης διαδικαστικών θεμάτων επιτρέπεται ένα ή περισσότερα μέλη να επανέρχονται με πολύ σύντομες τοποθετήσεις, αφού ζητήσουν τον λόγο από την συντονιστική ομάδα. Εάν όμως υπάρξει κατάχρηση, τότε η συντονιστική ομάδα ζητά από την συνέλευση να κρίνει αν θα συνεχιστούν οι τοποθετήσεις επί της διαδικασίας ή αν το σώμα θα καταλήξει προχωρώντας άμεσα σε ψηφοφορία για την έγκριση προτάσεων διαδικασίας.

Ι. Πριν γίνει μια ψηφοφορία μεταξύ διαφορετικών προτάσεων, εξαντλούνται όλα τα περιθώρια σύνθεσης ή συμβιβασμού για κοινή τελική πρόταση. Επίσης δεν γίνεται ψηφοφορία επί προτάσεων αν προηγουμένως δεν έχουν ακουστεί επιχειρήματα υπέρ/κατά κάθε πρότασης και δεν έχει γίνει ξεκάθαρη σε όλους η διαδικασία ψηφοφορίας. Μετά την έγκριση μιας πρότασης γίνονται ψηφοφορίες για τυχόν επιμέρους τροπολογίες, εφόσον αυτές είχαν προταθεί για ενσωμάτωση πριν την έγκριση της πρότασης και δεν έγιναν δεκτές από τον προτείνοντα.5) ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ κ’ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. Εφόσον υπάρχει απαρτία η συνέλευση ξεκινά το αργότερο 15΄ μετά τον ανακοινωμένο χρόνο έναρξής της. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται μετά από 30΄ μετά τον ανακοινωμένο χρόνο έναρξής της.

Β. Ο συνολικός χρόνος κάθε συνέλευσης ορίζεται στην αρχή της, μετά την εκλογή της συντονιστικής ομάδας. Εάν στο διάστημα αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, μπορεί να ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος που έχει ήδη αρχίσει και τα υπόλοιπα θέματα να μεταφέρονται στην επόμενη συνέλευση.

Γ. Ισχύει η αρχή της ισηγορίας στην τοποθέτηση κάθε μέλους και με βάση αυτήν κανείς δεν δικαιούται να μιλά περισσότερο από άλλους (δηλαδή πάνω από το χρονικό όριο που τίθεται κάθε φορά), εκτός αν η ίδια η συνέλευση (συντονιστής ή μέλος) τού ζητήσει να το κάνει ή το εγκρίνει καθ’ υπέρβαση, μετά από αίτημα του ομιλητή ή τυχόν προσκεκλημένου εισηγητή, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα η συνέλευση το θέμα.
6) ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Οι ψηφοφορίες κατά τη διάρκεια της συνέλευσης γίνονται πάντα με ανάταση χειρός.Β. Οι ψηφοφορίες σχετικά με προτάσεις- θέματα που απασχολούν την συνέλευση καθώς και διαδικαστικά θέματα που δεν προβλέπονται από άρθρο του κανονισμού, λόγω του ότι απαιτείται να υπάρχουν  άμεσες  αποφάσεις ,απαιτείται απλή πλειοψηφία, δηλαδή 50% των παρόντων συν μία ψήφο.

Γ. Ο αριθμός ψήφων υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς προς τα κάτω για δεκαδικά < 0.5 ή προς τα πάνω για δεκαδικά >=0.5.

Δ. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι οριακό, δηλαδή, η αλλαγή μιας ή περισσότερων λευκών ψήφων θα μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα υπέρ της προτεινόμενης δράσης ή απόφασης, τότε ζητείται αιτιολόγηση των λευκών ψήφων. Με βάση την αιτιολόγηση αναζητείται πιθανή τροποποίηση προτάσεων για να καλυφθεί ο απαραίτητος αριθμός θετικών ψήφων ή ψήφων υπερψήφισης της πλειοψηφούσας πρότασης. Επακολουθεί επαναληπτική ψηφοφορία πριν από την οποία γίνεται οπωσδήποτε σύσταση σε όσους ψήφισαν λευκό ή προτίθενται να ψηφίσουν λευκό ότι θα ήταν καλύτερα αν θέλουν να μείνουν πραγματικά ουδέτεροι να απέχουν, ή διαφορετικά να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της πρότασης ή των προτάσεων.

Ε. Οι απέχοντες από μια ψηφοφορία δεν προσμετρούνται στην καταμέτρηση για να εξαχθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Για να εγκριθεί μία απόφαση ισχύουν όσα προβλέπει ο κανονισμός στο άρθρο 3Α σχετικά με την απαρτία (δηλαδή απαιτούνται αθροιστικά τουλάχιστον 10, ή 9, ή 8 ψήφοι υπέρ + κατά + λευκά, ανάλογα με όσα προβλέπει το άρθρο 3Α)7) ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Α. Για αποφάσεις αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας της συνέλευσης απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 80% των παρόντων με δικαίωμα ψήφου με στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς (στρογγυλοποίηση όπως και στις συνήθεις ψηφοφορίες).

Β. Οι απέχοντες από μια ψηφοφορία περί αλλαγής του κανονισμού δεν προσμετρούνται στην καταμέτρηση για να εξαχθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Γ. Για αποφάσεις ανατροπής ή αναίρεσης αποφάσεων προηγούμενων συνελεύσεων (εκτός των κανόνων λειτουργίας της συνέλευσης) απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 60% των παρόντων με δικαίωμα ψήφου με στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς όπως και παραπάνω. Όπως και στις συνήθεις ψηφοφορίες, ισχύουν και εδώ όσα προβλέπει το άρθρο 8Ε περί αποχών και αναγκαίου ελάχιστου αριθμού ψήφων.


8) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συνέλευση μπορεί να ζητά από  ομάδα μελών της να ετοιμάσει προτάσεις, που θα αποτελούν προεργασία για κάποιο θέμα σε επόμενη συνέλευση. Η ομάδα αυτή οφείλει να παρουσιάσει όλες τις απόψεις/προτάσεις, που ακούστηκαν στην διάρκεια της δουλειάς και των συζητήσεών της. Θα λειτουργεί  δε με διαδικασίες μικρής συνέλευσης και θα έχει στην διάθεσή της τον απαραίτητο χρόνο να παρουσιάσει την πρότασή της στην διάρκεια της κανονικής συνέλευσης.
Η ομάδα μπορεί να κάνει χρήση και ηλεκτρονικών μέσων για ταχύτερη και πιο
αποτελεσματική επεξεργασία των απόψεων της.9) ΠΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Α. Η συνέλευση και μόνο εκείνη αποφασίζει για τη συμμετοχή και την εκπροσώπησή της Δημοτικής Κίνησης σε ευρύτερες πρωτοβουλίες, συλλογικότητες ή συντονιστικά συνελεύσεων. Η δημοτική κίνηση εκπροσωπείται από τη συντονιστική γραμματεία ή από επιτροπή μελών που ορίζει η Γενική Συνέλευση.

Β. Κανένα μέλος ή ομάδα μελών της συνέλευσης δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τη Δημοτική Κίνηση, να τοποθετηθεί ή να ψηφίσει για αυτήν σε άλλον χώρο ή συλλογικότητα, εκτός κι αν υπάρχει σχετική γραπτή απόφαση από την συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα εκπροσώπησης πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από 2 μέλη. Ο ακριβής τρόπος εκπροσώπησης (μέσω γραπτού κειμένου, με προφορική τοποθέτηση, με δυνατότατα επιτόπου πρότασης, με ψήφο κλπ.), ο βαθμός αυτονομίας και οι υποχρεώσεις της ομάδας εκπροσώπησης (π.χ. να μεταφέρουν στην συνέλευση ότι είπαν, άκουσαν, πρότειναν, έκαναν ή και αποφάσισαν) θα καθορίζεται ανά περίπτωση με απόφαση της συνέλευσης.

Γ. Οποτεδήποτε κάποιο μέλος αναφέρει την ιδιότητά του ως μέλος της Δημοτικής Κίνησης δημοσίως εκτός συνέλευσης χωρίς να εκτελεί απόφαση εκπροσώπησης είναι υποχρεωμένο να δηλώνει εξ’ αρχής ότι εκφράζει καθαρά προσωπικές του απόψεις και όχι την συλλογικότητα.


10) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Α. Η Δημοτική Κίνηση , για λόγους διαφάνειας και αυτοτέλειας ,τα μοναδικά
έσοδα που έχει είναι οι ονομαστικές οικιοθελείς  εισφορές των μελών-φίλων της Δημοτικής Κίνησης και έσοδα από εκδηλώσεις και εξορμήσεις που θα αποφασίσεις η Γενική Συνέλευση.

Β. Η συνέλευση αποφασίζει και ορίζει τριμελή οικονομική επιτροπή. Η τριμελής επιτροπή τηρεί το βιβλίο του ταμείου, οργανώνει οικονομικές εξορμήσεις, επεξεργάζεται τον προϋπολογισμό υπ’ όψη της Γενικής Συνέλευσης και διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα της δημοτικής κίνησης.

Γ. Η οικονομική επιτροπή τηρεί το βιβλίο του ταμείου , που αποτυπώνονται σε
αυτό   με την μορφή εσόδων - εξόδων .
Το βιβλίο του ταμείου είναι πάντα διαθέσιμο στα μέλη της συνέλευσης για
έλεγχο και τα διαθέσιμα χρήματα δίνονται από τον ταμία το αργότερο μέχρι
την επόμενη συνέλευση από αυτή που του ζητήθηκαν.

Δ. Ένα τουλάχιστον μέλος της οικονομικής επιτροπής πρέπει να είναι παρών σε
κάθε συνέλευση ή εκδήλωση της Δημοτικής Κίνησης , με το βιβλίο του ταμείου, για να υπάρχει δυνατότητα καταβολής από μέλη - φίλους  χρηματικών εισφορών .

Ε. Η θητεία της τριμελούς επιτροπής είναι εξάμηνη (6 μήνες) και πρέπει δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την λήξη της θητείας τους να γίνεται η αναζήτηση νέου ταμία και  αναπληρωτή . Υπάρχει η δυνατότητα με την σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης      ( κατόπιν ψηφοφορίας ) και των απερχόμενων ,παραμονής του ταμία ή του αναπληρωτή για συνεχόμενες θητείες .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου